Pensum/læringskrav

Pensumlisten er oppdatert  19.4. Artikler med spørsmålstegn eller med overstrekninger er strøket. 2 korte artikler om kjønn og lesning er lagt inn.

Fagbok

Penne, Sylvi. Litteratur og film i klasserommet. Didaktikk for ungdomstrinnet og videregående skole, 2010, s. s. 28–123. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Artikler i fagbøker

Andersen, Per Thomas  m.fl.  (red.). Litterær analyse. En innføring. 2013. Følgende artikler:

«Resepsjonsestetikk», s. 213-226 og «Litteraturdidaktikk"», s. 226–242 (Begge inngår også i EXFAC03-NORD - Examen facultatum nordiske studier)

 

Skjønnlitteratært tema 1. Klassikere i klasserommet

Ibsen, Henrik. En Folkefiende (1882)

Enten (etter eget valg): Aarseth, Asbjørn. «Innledning til En folkefiende». ”Bakgrunn” og «Tilblivelse». Henrik Ibsens skrifter. http://ibsen.uio.no/VERK_Fo.xhtml

Eller: Temanummer av Norsklæreren, nr. 3/2016). "Makt og mediekritikk i Ibsens En folkefiende" (s. 30-49). "Varsleren - En folkefiende som folkets venn" (s. 49-54).

Stoff knyttet til eksamensoppgave for 10. klasse, våren 2016 (eksamensoppgave, teksthefte). 

 

Skjønnlitterært tema 2.  Jødisk tradisjonsfortelling

Rabbi Meir og hans Hustru”, i P.A. Jensen: Læsebog til brug for vore Skolers nederste og mellemste Classer ved Underviisningen i Modersmaalet, Bergen 1860, s. 44-45.

Andersen, H.C.  „Rabbi Meyer“ (1839).

Scheer, Eva:. Jødiske fortellinger: fra shtetl til Grünerløkka. 2015

I kompendium

Bull, Edvard. «Skjønnlitteraturen som sosialhistorisk kilde» (1977). I Retten til en fortid, Oslo 1981, s. 102–117

Dahl, Per. “Kanon, klassikere og kritiske udgaver”. I  Burman, Lars og Barbro Ståhle Sjönell (red): Text och tradition. Om textedering och kanonbildning. Svenska Vitterhetssamfundet, Stockholm 2002, s. 77–101.

Ellingsen, Elisabeth. «Alle spiller. Eg tror det er derfor det heter Et dukkehjem». Om litterær fortolkning i et andrespråkkontekst. I  Nordand – Nordisk tidsskrift for andrespråkforskning, 2015, (10)1, s. 29–51.

Hamre, Pål. Norskfaget og skjønnlitteraturen – rise and fall? I Norsklæreren 2015, nr. 1, s. 16–23.

Hvistendahl, Rita. ”Unge lesere fra språklige minoriteter. I Bråten, Ivar (red.): Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis. Oslo 2008, s. 147–168.

Malmgren, Lars-Göran. "4. Teorier om litteraturreception - läsarens och textens reportoar", "6.2  Läsutviklingens perioder". I  Åtta läsare på mellanstadiet. Litteraturläsning i ett utvecklingsperspektiv. Lund 1997, s. 74–83. 106–119.

Mortensen, Klaus P. ”Dannelse på dansk. Litteraturhistorieundervisning og (selv)refleksivitet”. I  Dahlsgaard, Inge et al (red.): Midt i ræset. Kbh.: Dansklærerforeningen, 1998, s. 37–71.

Roe, Astrid. “Who killed the young man? 15-year-olds' responses to a fable.” I K. Nauclér (ed.): Papers from the Third Conference on Reading and Writing [= Working Papers 50. Lund University, Dept. of Linguistics and Phonetics 2002, s. 33–45.

Selj, Elisabeth. "Utfordringer ved narrativ tekstskriving når norsk er andrespråk". I Nordand.Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 2010, nr. 5, Fagbokforlaget, s. 35–59.

Ullström, Sten-Olof. "Röster och stereotypier i litterära studentuppsatser –om litteraturundervisningens villkor förr och nu". I  Moira Linnarud, red., Perspectives on Language and Learning. Karlstad: Karlstad University Press 2004, s. 43–56

Ullström, Sten-Olof. "Frågor om litteratur - om uppgiftkulturen i gymnasieskolan". I  Lena Kåreland (red.): Läsa bør man ...? Stockholm: Liber 2009, s. 116–143.

Schou, Søren.  ”Litteraturhistorie og narration”. I  Bredsdorff, Thomas & Finn Hauberg Mortensen, red.): Hindgavl Rapport: Litteraturteori i praksis. Odense Universitetsforlag 1995, s. 15–25, s. 331.

Aamotsbakken, Bente. «Den skjønnlitterære teksten i spennet mellom den generelle litterære kanon og skolens kanon». I   Askeland, Norunn  et.al. Læreboka: studier av ulike læreboktekster, 2013, 49–63

Aarnes, Sigurd Aa. ”Wergelandskultusen som nasjonsbyggende faktor”. I   Å dikte en nasjon. Artikler om norsk litteratur. Universitetet i Bergen 1997, s. 163–176

 

Artikler som er elektronisk tilgjengelige

Benjamin, Walter. “The Storyteller . Reflections on the Works of Nikolai Leskov” (1936), i Hale, Dorothy J, (Ed. ). The Novel: An Anthology of Criticism and Theory 19002000, 2006       

Calvino, Italo. "Why read the classics". I  New York Review of Books, 1986.

Conell, Jeanne M. "The Emergence of Pragmatic Philosophy’s Influence on Literary Theory": Making Meaning with texts from a Transactional Perspective. I Educational Theory, 2008, no 1, 103–122. (Tilgjengelig fra UiO-maskin)

Fluck, Winfried. 2009. Why We Read Fiction. Reception Aesthetics, Literary Anthropology, Funktionsgeschichte». I  Romance with America? Essays on Culture, Literature, and American Studies, Heidelberg, 365–384.

Halaen, Alexandra. "Kjønnsforskjeller i norske elevers leseferdigheter". Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, 2016. (Wordfil på Fronter)

Hertel, Hans.  "Da filmen knækkede. Nykritisk dogmatisme, historietab og uundværlig historie".  I Litteraturhistoriens fremtid.  Turbulens.net. 2014 

Höegh, Tina. "Mundlig fortolkning – kreativ praksis i litteratur- og sprogundervisningen". I  Acta Didactica Norge, 2012, no 1. Art. 4 . (21.s.)

Langer, Judith A. "Rethinking Literature Instruction" i Literature instruction. A focus on student response, Urbana 1992. s. 35–53.

Lindhé, Anna.  "The Paradox of Narrative Empathy and The Form of the Novel ", Studies in the NOvel, Vol 48, Nor 1. (Satt inn 5.4.)

Millard, Elaine. Differently Literate. “Gender Identity and the Construction of the Developing Reader”. I Gender and Education 1/1997, s. 31–48.(Tilgjengelig fra UiO-maskin)

Penne, Sylvi. "Hva trenger vi egentlig litteraturen til? Politikk, didaktiske og hverdagsteorier I nordiske klasserom". Foredrag, 2007. (Tilsv. ca 10 sider) Publisert i Den nordiske skolen. 2012. 

Penne, Sylvi. «Hvis du redder et menneske, så har du reddet hele verden”. I Acta Didactica, 2009, vol 3, art. 1 (17 sider).

Pike, Mike. "From personal to Social Transaction: A Model of Aesthetic Reading in the Classroom". I The Journal of Aesthetic Education, 2003, nr. 2,  61-72

Rognved, Elisabeth. "Er jentene egentlig bedre å lese enn gutter – eller gir prøvene feil bilde?". Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, 2016 (Wordfil på Fronter)

Rødnes, Kari Anne. "Skjønnlitteratur i klasserommet: Skandinavisk forskning og didaktiske implikasjoner".  I Acta didactica, Vol 8, Nr 1, art. 4  (2014) (17 s.)

Rødnes, Kari Anne og Sten Ludvigsen. “Elevers meningsskaping av skjønnlitteratur. Samtaler og tekst”. I Nordic Studies in Education 02 / 2009, s. 235-248

Shi, Yanling.  “Review of Wolfgang Iser and His Reception Theory”.  I Theory and Practice in Language Studies, Vol. 3, No. 6, s. 982–986, June 2013 

Skriver, Svend.  ’”Det var ikke særlig slemt at læse den’. En empirisk undersøgelse af romanen i klasserummet”". I Acta Didactica Norge, 2011,Vol. 5, nr.1, art. 4.  (18s)..

Steinfeld, Torill. "Norsk kanon og kanondannelse historiske linjer, aktuelle konflikter og utfordringer", i TijdScrift voor Skandinavistiek, 2009. s. 167–191

Tepper, Steven J. "Fiction Reading in America: Explaining the Gender Gap". I  Poetics, 2000, 255–275.

Ullström, Sten Olof. "Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet". I Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Tema litteraturdidaktikk, nr 4 2002/nr 1 2003, s. 75–88. Kommentar: Man må laste ned nummer 4.

 

Artikler i mappe på Fronter

Steinfeld, Torill: ”Litteraturhistorie i norskfaget – historiske linjer og aktuelle perspektiver”, Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv, red. Bjørn Kvalsvik Nicolaysen og Laila Aase, Oslo 2005, s. 51–71.

 

Flere andre artikler er også lagt ut som Word-filer.

 

 

 


 

 

 

Publisert 27. des. 2016 14:49 - Sist endret 26. apr. 2017 11:15