Dette emnet er nedlagt

NOR4326 – Epokestudier: Nordisk 1990-tallslitteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien NOR4326-29 konsentrerer seg om en avgrenset litterær epoke, f.eks. opplysningstiden, det moderne gjennombrudd, 1930-årene eller 1990-årene. Ulike genrer vil bli trukket inn, og tekstene vil bli studert i lys av internasjonale litterære strømninger og av øvrige kulturelle forhold, samt relevante samfunnsforhold. Høsten 2003 gis NOR4321 Nordisk 1990-tallslitteratur. Emnet finnes også i en 10-poengsversjon med kode NOR4321, med mindre pensum. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg inngående kunnskaper om en epokes stilmessige og temamessige særtrekk, og lærer å plassere disse i en større kulturell sammenheng. Videre oppøves evnen til å formulere seg skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til MA-programmet i litteraturstudier.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter en viss litteraturhistorisk oversikt og god kjennskap til litteraturvitenskapelig metode. Studentene må kunne lese faglitteratur på skandinaviske språk og på engelsk.

Undervisning

Seminar med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker, i alt 15 uker. Seminaret er felles for BA- og MA-studenter. Studentene legger fram minst én kortere øvingsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en prøveforelesning på 30 minutter. Emnet for forelesningen gis individuelt 9 virkedager før den skal holdes i slutten av semesteret. Målform: bokmål eller nynorsk. Prøveforelesningen vurderes med gradert karakterskala av faglærer og intern sensor.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver høst tilbys et eller flere emner innenfor emneserien Epokestudium (NOR4326-4329). Informasjon om nøyaktig hvilket emne det blir, vil være synlig på web på slutten av semesteret før.

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)