Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien NOR4346-49 konsentrerer seg om en av hovedsjangerene drama, lyrikk, narrative tekster, eller om blandingssjangrer som selvbiografier, dagbøker og brev. Pensum vil bestå av et variert utvalg tekster fra ulike perioder samt litteraturhistoriske oversikter, sjangerteori og sekundærlitteratur knyttet til verkene som legges opp. Emnet finnes også i en 10 studiepoengsvariant på masternivå: NOR4340 – Sjangerstudium i nordisk litteratur C.

Pensum består av 8-10 skjønnlitterære verk og 200-400 sider teori. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg inngående kunnskaper om sjangersærtrekk og om sjangerens utvikling gjennom tidene, i tillegg til å fordype seg i en rekke verker ut fra et sjangermessig perspektiv. Videre oppøver de sin evne til å formulere seg skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i litteraturstudier, studieretning for nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap eller andre studieretninger innenfor programmet. Masterstudenter i Lektor- og adjunktprogrammet kan også ta emnet. En viss litteraturhistorisk oversikt og god kjennskap til litteraturvitenskapelig metode er en forutsetning.

Undervisning

Seminar med 3 undervisningstimer per uke og innlagte skrive-, lese- og veiledningsuker, i alt 15 uker. Seminaret er felles for bachelor- og masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en prøveforelesning på 30 minutter. Emnet for forelesningen gis individuelt 5 virkedager før den skal holdes i slutten av semesteret. Prøveforelesningen vurderes med gradert karakterskala av faglærer og oppnevnt sensor.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver høst tilbys et eller flere emner innenfor emneserien Sjangerstudium (NOR4346-4349). Informasjon om nøyaktig hvilket emne det blir, vil være synlig på web på slutten av semesteret før. NOR4345 er bare en mal for emner innenfor denne serien og er ikke å regne som et eget emne med undervisning og eksamen.

Eksamen

Det gis ingen eksamen i dette emnet, se ovenfor.

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)