Dette emnet er nedlagt

NOR4362 – Motiv- og temastudium 2: Ekfrase i norsk litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emneserien NOR 4361-65 tar opp et utvalg litterære tekster fra det nordiske språkområdet som samler seg omkring felles motiver og tematikk (f.eks. natur, nasjon, gudsforhold, kjærlighet, kjønnsroller) og et utvalg relevant teori og sekundærlitteratur. Tekstene vil bli studert under ulike synsvinkler (retorisk, poetologisk, litteratur- og idéhistorisk). Høsten 2004 gis NOR4362 Ekfrase i norsk litteratur. Emnet finnes også i en 20-poengsversjon med kode NOR4367, med større pensum. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får innsikt i litteraturens skiftende oppfatninger av sentrale motiver og temaer, utvidelse av den tekstanalytiske kompetanse, generell fordypning i og problematisering av grunnleggende emner i litteraturforskningen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever opptak på MA-nivå. Studenter på Program for litteraturstudier, Estetikkprogrammet, Program for kultur- og idéstudier og Lektor- og adjunktprogrammet vil bli prioritert.

Undervisning

Seminar med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker, i alt 15 uker. Seminaret er felles for BA- og MA-studenter. Studentene legger fram minst én kortere øvingsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn). Oppgaven skal bestå av litterær analyse og teoretisk refleksjon. Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av student og faglærer i samarbeid, seinest midt i semesteret. Målform: bokmål eller nynorsk. Oppgaven leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret og vurderes med gradert karakterskala av faglærer og oppnevnt sensor.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2004

Emne innenfor emneserien Motiv- og temastudium (NOR4360).

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)