Dette emnet er nedlagt

NOR4420 – Norden møter verden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Både den norske nasjonallitteraturen og studiet av morsmålslitteraturen på Universitetet ble konstituert midt på 1800-tallet, under romantikken. For diktere så vel som for litteraturforskere gjaldt det den gang å identifisere og holde fram det spesifikt norske i fortid og framtid. Ikke desto mindre var forfatterne selv påfallende ofte vendt utover, mot verden utenfor Norden.

Emnet legger til rette for et studium av den norske og nordiske litteraturen som en del av verdenslitteraturen og som et produkt av impulser og kulturmøter utenfor Skandinavias grenser. Pensumtekstene strekker seg fra Holberg og H.C. Andersen, Ibsen og Strindberg til forfattere som i likhet med Sigrid Undset virket i første del av 1900-tallet. Tekstene leses i lys av alternative kontekster og i lys av nyere teori om globalisering, kulturmøter, postkolonialisme og intertekstualitet

Hva lærer du?

Studentene får kunnskap om sentrale verk i norsk og nordisk litteratur og oppøver evnen til å reflektere muntlig og skriftlig over perspektiver som skiller seg fra det tradisjonelt nasjonale. De får anledning til å vurdere egen lesepraksis og stille seg kritiske til den historiske fortellingen om litteraturen, dens betydning og konsekvenser, og lærer å gjøre denne kunnskapen relevant i analysen av litterære verk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er åpent for masterstudenter som er tatt opp på programmer/studieretninger i litteraturstudier og på Lektorprogrammet, men studenter på Studieretning i litteraturformidling, der emnet er obligatorisk, har fortrinnsrett.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter opptak på masterprogram

Undervisning

Seminar med to undervisningstimer per uke og innlagte leseuker. Undervisningen forutsetter at studentene deltar aktivt. Alle leverer en skriftlig kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider – 12 000 tegn) underveis i seminaret. Oppgaven må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.
Pensumtekster som studenten har lagt opp tidligere, må erstattes med andre verk.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca 10 sider (23 000 tegn uten mellomrom). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av studenten i samarbeid med faglærer. Den leveres til fastsatt frist etter at undervisningen er slutt. Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk