Tema V19

Dag Solstads romaner som æreslitteratur

Kort om emnet
 

Påfallende mange av Dag Solstads romaner kretser rundt et fenomen som vi med ett ord kan kalle ære. Ære kan da forstås som en overordnet kategori som omfatter beslektede begreper som hederlighet, verdighet, anseelse, aktelse, anerkjennelse, berømmelse, rykte, prestisje og respekt, samt – i mer negativ forstand – skam, fornedrelse og vanære.
 

I undervisningsemnet «Dag Solstads romaner som æreslitteratur» studerer vi hvordan Solstads romaner er gjennomsyret av slike æresbegreper. Dette kan studeres på tre plan. På handlingsnivået, eller det motivisk-tematiske nivået, dreier det seg om hvordan Solstads skildringer av sosial interaksjon, for eksempel den situasjonen som utspiller seg i møtet mellom protagonisten og andre individer, enten disse opptrer individuelt eller i grupper, kan betraktes i lys av ære og æresrelaterte begreper. På det formelle nivået – det stilistiske eller narratologiske, dreier det seg om en forståelse av ære som emosjon eller affekt, og hvordan slike æresfølelser preger Solstads skrift, stil og fortellermåte. Siden Dag Solstad selv dukker opp som person og forteller i sine romaner, oppstår også et tredje nivå, det forfatterstyrte nivået. Her handler det om forfatterens manøvreringer og posisjoneringer på det litterære feltet, om hvordan forfatteren selv er den aktive part i å fremsette storhetspåstander både i og omkring sine verk, slik at både romanene og han selv fremstilles i et ærefullt lys.


Hva lærer du?
 

Den teoretiske tilnærmingen til ære vil i stor grad vektlegge de historisk-kulturelle endringene som æresbegrepet har gjennomgått i vår del av verden – utviklingen som går fra den norrøne æreskulturen til etterkrigstidens egalitære og likhetsorienterte velferdssamfunn, fra tradisjonell ære til nyere former for ære, eller til og med anti-ære. Dag Solstad regnes som en av norsk litteraturs fremste samfunnskronikører. Hans romaner kan betraktes som fortløpende fremstillinger av og kommentarer til utviklingen av det norske velferdssamfunnet. I studiet skal vi se nærmere på hvordan tradisjonelle æresforestillinger kolliderer med nyere og mer moderne æresbegreper.
 

Med en slik tilnærming vil studiet gi innblikk i en av vår tids mest aktuelle kulturelle utfordringer: konfliktene som oppstår i møtene mellom sterke og intakte æreskulturer og vestlige velferdssamfunns post-æreskulturer. Dag Solstads romaner vil kunne gi vil gi viktig innsikt i og kunnskap om denne kulturelle utfordringen, som det for øvrig også går an å studere videre med andre utgangspunkt enn Solstads romaner.

Publisert 16. nov. 2018 08:38 - Sist endret 16. nov. 2018 08:38