Pensum/læringskrav

Bok

Culler, Jonathan 2011 [1997]: Literary Theory. A Very Short Introduction, 2. utg., Oxford University Press.

 

Anbefalte innføringsbøker

Bertens, Hans 2014 [2001]: Literary Theory. The Basics, 3. utg., Routledge.

Claudi, Mads B. 2013: Litteraturteori, Fagbokforlaget.

Hagen, Erik Bjerck 2003: Hva er litteraturvitenskap, Universitetsforlaget.

Kittang, Atle m.fl. (red.) 2008: Moderne litteraturteori. En innføring, 2. utg. [1993], Universitetsforlaget.

 

Artikler og bokutdrag organisert tematisk (hvis ikke annet er oppgitt, fins tekstene i emnets kompendium)

 

1) Introduksjon (ca 25 s.)

Fibiger, Johannes og Gerd Lütken 2003 [1996]: “At analysere litteratur”, i Litteraturens veje, 2. utg., Systime, s. 14–31.

Freud, Sigmund 1972 [1908]: “Creative Writers and Daydreaming”, i David Lodge (red.): 20th Century Literary Criticism. A Reader, Longman, s. 36–42.

 

2) Retorikk (14 s.)

Aristoteles 1993: Fra Om retorikken, i Eiliv Eide m.fl. (red.): Klassisk litteraturteori. En antologi, Universitetsforlaget, s. 50–64.

 

3) Hermeneutikk (ca 63 s.)

Gadamer, Hans-Georg 2010 [1960]: “Tidsavstandens hermeneutiske betydning”, i Sannhet og metode. Grunntrekk i en filosofisk hermeneutikk, oversatt av Lars Holm-Hansen, utdrag av “II. Grunntrekk i en teori om den hermeneutiske erfaring”, Pax, s. 329–38.

Iser, Wolfgang 1981 [1974]: “Tekstens appelstruktur”, oversatt av Gunver Kelstrup, i Gunver Kelstrup og Michel Olsen (red.): Værk og læser. En antologi om receptionsforskning, Borgen, s. 102–33.

Lægreid, Sissel og Torgeir Skorgen 2014 [2001]: "Innledning", i Sissel Lægreid og Torgeir Skorgen (red.): Hermeneutisk lesebok, Scandinavian University Press, s. 7–32.

 

4) Kanon (ca 44 s.)

Bloom, Harold 1994: “Preface and Prelude”, i The Western Canon. The Books and School of the Ages, Harcourt Brace, s. 1–12.

Gilbert, Sandra M. og Susan Gubar 1979: Utdrag fra “Infection in the Sentence: The Woman Writer and the Anxiety of Authorship”,  kap. 2 i The Madwoman in the Attic, Yale University Press, s. 45–59, 656–57.

Guillory, John 1995 [1990]: “Canon”, i Frank Lentricchia og Thomas McLaughlin (red.): Critical Terms for Literary Study, 2nd ed., University of Chicago Press, s. 233–49.

 

5) Kulturkritikk (ca 61 s.)

Butler, Judith 2004 [1999]: “Preface (1999)” til “Bodily Inscriptions, Performative Subversions” [1990], i Sara Salih (red.): The Judith Butler Reader, Blackwell Publishing, s. 94–103, 116–17.

Greenblatt, Stephen 1988: "The Circulation of Social Energy", i Shakespearean Negotiations. The Ciculation of Social Energy in Renaissance England, Claredon Press, s.1–20, 165–67.

Said, Edward W. 2004 [1978]: “Innledning”, i Orientalismen. Vestlige oppfatninger av Orienten, oversatt av Anne Aabakken [1994], Cappelen, s. 11–39.

Salih, Sara 2004: “Introduction”, i Salih (red.): The Judith Butler Reader, Blackwell Publishing, s. 90–94, 115–16.

 

6) Strukturalisme (ca 44 s.)

Genette, Gérard 1997 [1982]: Utdrag (kap. 1–7) fra Palimpsests. Literature in the Second Degree, oversatt av Channa Newman og Claude Doubinsky, University of Nebraska Press, s. 1–30, 429–33.

Saussure, Ferdinand de 1970 [1916]: “Lingvistikens objekt”, kap. 3 i Kurs i allmän lingvistik, oversatt av Anders Löfqvist, Bo Cavefors Bokförlag, s. 31–41 (utdeles på seminaret).

 

7) Selvfremstilling (ca 41 s.)

Kjerkegaard, Stefan m.fl. 2006: “Introduktion”, i Kjerkegaard m.fl. (red.): Selvskreven – om litterær selvfremstilling, Aarhus Universitetsforlag, s. 7–18.

Lejeune, Philippe 1989 [1975]: “The Autobiographical Pact”, oversatt av Katherine Leary, i On Autobiography, University of Minnesota Press, s. 3–30, 246–48.

 

8) Etikk (ca 36 s.)

Booth, Wayne C. 1988: “‘He told the truth mainly’: What Paul Moses knew about Huckleberry Finn’”, i The Company We Keep. An Ethics of fiction, University of California Press, s. 457–80.

Eakin, Paul John 2004: “Introduction: Mapping the Ethics of Life Writing”, i Eakin (red.): The Ethics of Life Writing, Cornell University Press, s. 1–16.

 

9) Estetikk (ca 30 s.)

Rancière, Jacques 2008 [2004]: “Estetikken som politikk”, oversatt av Agnete Øye, i Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg (red.): Estetisk teori. En antologi, Universitetsforlaget, s. 533–50.

Taylor, Charles 1998 [1991]: “Glidningen mot subjektivisme”, kap. 6 i Autentisitetens etikk, oversatt av Petter Nafstad, Cappelen Akademisk, s. 66–80.

 

10) Litteratursosiologi (ca 71 s.)

Bourdieu, Pierre 1991 [1971]: “Symbolvarenes marked”, oversatt fra engelsk av Anne Staubo, i Skrift – Skriftserie for litteraturvitenskap, 1991:6, s. 3–39.

Naper, Cecilie 2013: “‘Hunting high and low’. Amatøranmeldere og profesjonelle kritikere om fascinasjon og kvalitet’”, i Jofrid Karner Smidt m.fl. (red.): Litteratursosiologiske perspektiv, Universitetsforlaget, s. 270–305.

 

11) Bokhistorie (ca 66 s.)

Egeland, Marianne 2012: “Historien om ‘Til ungdommen’”, i Nytt Norsk Tidsskrift, 2012:1, s. 16–27 (tilgjengelig digitalt: http://www.idunn.no/ts/nnt/2012/01).

Genette, Gérard 1997 [1987]: “Introduction”, i Paratexts. Thresholds of interpretation, oversatt av Jane E. Lewin, Cambridge, s. 1–15.

McGann, Jerome 1991: “The Socialization of Texts”, i The Textual Condition, Princeton, s. 69–87.

McKenzie, D. F. 1999 [1986]: “The Book as an Expressive Form”, i Bibliography and the Sociology of Texts, Cambridge, s. 9–30.

 

12) Avslutning (18 s.)

Tompkins, Jane 1989: “Me and my Shadow”, i Linda Kaufman (red.): Gender and Theory. Dialogues on Feminist Criticism, Blackwell, s. 121–39.

 

Teksteksempler (ikke i kompendium)

Bjørnson, Bjørnstjerne 1859: “Faderen”, i Nya Nordiska Dikter och Skildringar, red. Axel Kullberg, s. 146–49.

Bjørnson, Bjørnstjerne 1868: “Faderen”, i Smaastykker, Gyldendalske Boghandel, s. 23–26  (begge versjoner av novellen utdeles på seminaret).

Bjørnson, Bjørnstjerne 1859/1864/1870: “Ja, vi elsker dette landet”, i Digte og Sange, 1870 (1870-versjonen, som er den vanlige, fins i Jørgen Magnus Sejersted og Eirik Vassenden, Lyrikkhåndboken. [101 dikt og tolkninger], Spartacus, 2007).

Dahle, Gro 2002: “Norge i fløtesaus” (tilgjengelig digitalt: http://nrk.no/nyheter/kultur/1876740.html).

Grieg, Nordahl 1947 [1936]: “Til ungdommen”, i Samlede verker, bd 1, Gyldendal (fins i diverse samlinger og på nettet).

Hamsun, Knut 1949: Utdrag av Paa gjengrodde stier (Hamsuns tale i erstatningssaken mot ham), Gyldendal.

Hassan, Yahya 2013: “Barndom” og “Udenfor døren”, i Yahya Hassan, dikt, Gyldendal, s. 5–7 (utdeles på seminaret).

Helle, Helle 2000: “Syltning”, i Biler og dyr, Samleren, s. 49–50 (utdeles på seminaret)

Knausgård, Karl Ove 2009: Utdrag av Min kamp1, roman, Oktober (s. 7–47, 279–94, 354–92).

Lindström, Merete 1999 og 2013: "Nede i kjelleren", i Jeg kjenner dette huset, Aschehoug, s. 54–66 (utdeles på seminaret).

Pontoppidan, Henrik 1894: Ørneflugt (tilgjengelig digitalt: http://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/artik/fiktive/pca211_oerneflugt1894.html).

Seierstad, Åsne 2002: “Forord”, i Bokhandleren i Kabul, Cappelen, s. 9–15.

Vesaas, Tarjei 1929: "Signe Ton", i Klokka i haugen, Olaf Norlis Forlag, s. 79–84.

Vesaas, Tarjei 1964: "Signe Ton", i Noveller i Samling, Gyldendal, s. 12–14.

Vesaas, Tarjei 2007 "Signe Ton", i Noveller i Samling, Gyldendal, s. 46–49 (alle versjonene utdeles på seminaret).

 

Annet

En selvvalgt pensumtekst på ca 20 sider, f.eks. fra Atle Kittang m.fl. (red.): Moderne litteraturteori. En antologi, 2. utg., Universitetsforlaget, 2008.

Det kan også være aktuelt med annet materiale i forbindelse med oppgaver og diskusjoner på seminaret.

Publisert 26. apr. 2017 09:13 - Sist endret 26. apr. 2017 09:13