Dette emnet er nedlagt

NOR4461 – Motiv- og temastudium: Mulitikulturalisme, orientalisme og postkolonialisme - fra H.C. Andersen til J.M. Coetzee

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Postkolonialisme og globaliseringsteorier kaster nytt lys over nordiske klassikere (H. C. Andersen, Ibsen, Hamsun), og trekker verk som hittil har vært oversett, frem fra mørket. Nye stemmer med flerkulturell bakgrunn endrer den nasjonale diskursen ved å nyskildre (”rewrite”) hva det betyr å være nordisk. Dette gjelder ikke minst innvandrerkvinner fra 1800-tallet og fremover til i dag. Med utgangspunkt i teorier av Franz Fanon, Edward Said, Homi Bhabha, Gayatri Spivak, Zygmunt Baumann og Ulrich Beck leses nordisk klassisk og samtidslitteratur i en global kontekst med fokus på rase, etnisitet, nasjonalitet, kjønn, identitet og stedstilhørighet. Den nordiske litteraturen skal ikke bare ses i lys av den postkoloniale (Naipaul, Coetzee, Brink), men også brukes til å utprøve postkolonialismens allmengyldighet.

Hva lærer du?

Studentene får innsikt i litteraturens skiftende oppfatninger av sentrale motiver og temaer, utvidelse av den tekstanalytiske kompetanse, generell fordypning i og problematisering av grunnleggende emner i litteraturforskningen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke med en innlagt lese- og oppgaveuke, i alt 15 uker. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen i slutten av semesteret.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2006

Emne innenfor emneserien Motiv- og temastudium (NOR4360).

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk