RETKOM4103 – Teksthistorisk epokestudium innen retorikk og språklig kommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring i vitenskapelig arbeid med en bestemt historisk epokes tekstkultur med vekt på samspillet mellom retorisk praksis og sosiale, politiske og kulturelle forhold. ”Retorisk praksis” omfatter både både om hvem som skrev, talte, leste og lyttet, hvordan det ble kommunisert, hva slags normer som lå til grunn for kommunikasjonen og hvilke formål og mediestrategier som ble fulgt. Studiet omfatter både kulturkontekst og omstendigheter knyttet til varierende situasjonskontekster.

Hva lærer du?

Hvilken epoke som velges, vil variere fra semester til semester. Eksempler på epoker og temaer kan være skrivefrihetstiden i Danmark-Norge, borgerlig offentlighet på 1800-tallet, europeisk mellomkrigstid, den politiske talens glansperiode og skoleretorikkens vekst og fall i Skandinavia.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Minimum 10 studenter, maksimum 20 studenter. Studenter med opptak på et studieprogram der emnet inngår, vil bli prioritert.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudier på språkprogrammet.

Undervisning

32 timer undervisning: Undervisningen på emnet gis som intensivundervisning over 4-6 uker. Det gis individuell veiledning i forbindelse med semesteroppgaven.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på ca 23.000 tegn uten mellomrom (10 sider) som skal leveres til en fastsatt dato i slutten av semesteret. Oppgaven blir vurdert med gradert karakterskala (A-F).

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport vår 2011

Annet

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk