Dette emnet er erstattet av RETKOM4113 – Retorisk fordypningsemne D.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sentrale temaer er kommunikasjon og meningsdannelse, kontekst og rammer, kommunikative funksjoner, tekstnormer og genrer, tekstorden og tekstkonstituerende prinsipper, teksters globale og lokale konneksjonsprinsipper.

Innenfor emnet skal hver student velge et spesialområde til fordyping.

Pensumomfang: 700-800 sider. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Våren 2017 vil dette emnet gå under ny emnekode, RETKOM4113

Hva lærer du?

Emner gir en utdypet innsikt i visse former for kommunikasjons- og tekstteori/tekstanalyse, ofte vist til med begreper som diskursanalyse, diskursstudier, tekstlingvistikk, tekstvitenskap, tekstologi o.l.

Det legges vekt på en sosiokulturelt orientert tilnærming til kommunikasjons- og tekstteori/-analyse.

Innenfor det valgte spesialområdet skal studentene har særlig grundige kunnskaper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uka i 15 uker, inkludert leseuker. En kvalifiseringsoppgave, skriftlig eller muntlig, skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på ca. 23.000 tegn uten mellomrom (10 sider) som skal leveres til fastsatt tid i slutten av semesteret.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport våren 2012

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2016

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk