Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Bøker

Burke, Peter (2005): History and Social Theory, Itacha: Cornell University Press. Side 1-140. 140 sider.

Johannessen, Asbjørn, Per Arne Tufte og Line Christoffersen (1020): Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode, Oslo: Abstrakt. Kap. 6-9, 12, 18-22 og 27. 180 sider.

Kjelstadli, Knut (1999/2010): Fortida er ikke hva den engang var, Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 8-10, 12-18. 134 sider.

Ragin, Charles and Lisa Amoroso (2010): Constructing Social Research., Thousand Oaks: Sage. Side 1-187. 187 sider.

Yin, Robert (2008): Case Study Research. Design and Methods, Thousand Oaks: Sage. Side 2-191. 188 sider.

I kompendium

Carr, E. H. (1990) , "The Historian and his Facts", i Carr, E. H: What is History?, London: Penguin Books. Side 7-30. 24 sider.

Geerz, Clifford (1973): The interpretation of cultures, New York: Basic books. s. 3-32. 30 sider.

Grønmo, Sigurd (1996) ”Forholdet mellom kvalitative og kvantitative tilnærminger i samfunnsforskningen”, i Holter, Harriet og Ragnvald Kalleberg (red.) : Kvalitative metoder i samfunnsforskningen, Oslo: Universitetsforlaget. s. 73-108. 36 sider.

Jørgensen, Marianne Winther og Louise Philips (1999): Diskursanalyse som teori og metode, Fredriksbjerg: Roskilde Universitetsforlag. Kap. 3 og 5.

Neumann, Iver B. (2001): Mening, materialitet, makt: En innføring i diskursanalyse, Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 3 s. 50-79 og s. 177-179.

Neumann, W. Lawrence, (2000) "The meanings of methodology", i : Social research methods, Boston: Allyn and Bacon. 27 sider.

Artikler som kan printes ut fra en maskin tilknyttet UiO-nettverket

Bradshaw, Ted K (1999) 'Communities not fazed: Why military base closures may not be catastrophic': American Planning Association. Journal of the American Planning Association; Spring 1999; 65, 2, 13 sider. http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a787396468~db=all.

Brekke, Ingunn og Jon Rogstad
 (2011) 'Godt gift? Betydningen av ektefellens landbakgrunn 
for kvinnelige etterkommeres arbeidsdeltakelse': Søkelys på arbeidslivet, 2011, 1, 20 sider. http://www.samfunnsforskning.no/Tidsskrifter/Soekelys-paa-arbeidslivet.

Fairclough, Norman (2005): 'Blair‟s contribution to elaborating a new „doctrine of international community‟': Journal of Language and Politics 4 (1): 41-63, 22 sider. http://scholar.google.no/scholar?q=Fairclough%2C+Norman+%282005%29%3A+%27Blair‟s+contribution+to+elaborating+a+new+„doctrine+of+international+community‟%27&hl=no&btnG=Søk.

Fangen, Katrine (1997) 'Separate or equal? The emergence of an all-female group in Norway's rightist underground': Terrorism and Political Violence, 9: 3, 122 - 164, 42 sider. http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a788814973~db=all.

Howard, Marc M. (2002): 'The weakness of Post-Communist Civil Society',: Journal of Democracy 13: 157-169, 22 sider. http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_democracy/v013/13.1howard.html.

Neumann, Iver B (2009) 'Hvorfor er ikke Norge med i Den europeiske union?': Internasjonal Politikk, vol. 67, nr 3, 12 sider. http://www.idunn.no/ts/ip/2009/03/art08.

Voth, Hans-Joachim (1998) 'Time and Work in Eighteenth-Century London.': The Journal of Economic History. Vol. 58,No. 1, pp. 29-58, 29 sider. http://www.crei.eu/people/voth/voth_timeandwork.pdf.

Artikler som ligger i Fronter

Kitchen-Døderlein, Deborah (2011) : Writing Your Thesis, 2011.

Nordby, Trond (2008): Jakten på den uavhengige variabel, Sosiologisk årbok.

Publisert 26. mai 2011 15:47 - Sist endret 21. feb. 2018 13:39