Tema våren 2017

EST2000 – Moderne estetisk teori

Tema våren 2017: Hendelsen

Hendelsen er et sentralt begrep i det 20. århundrets estetikk. For å reflektere over dets aktualitet tar vi utgangspunkt i en relativt ny bok, Slavoj Žižeks Event : A Philosophical Journey through a concept (2014). Žižek introduserer innflytelsesrike tenkere om hendelsen, som Hegel og Heidegger, og viser hvordan begrepet er fruktbart for å diskutere samtidige kunstneriske uttrykk og politiske begivenheter. Han understreker at en hendelse markerer en grunnleggende endring av rammene for å forstå virkeligheten. Vi skal diskutere i hvilken grad og på hvilke måter en slik endring er mulig.

Vi tar for oss hvordan Heidegger i Kunstverkets opprinnelse drøfter muligheten av en sannhetshendelse i og med kunsterfaringen. Vi ser på amerikansk talehandlingsteori som vektlegger hvordan språket ikke bare beskriver, men også skaper en ny realitet, for så å diskutere mulige konsekvenser for studiet av kultur og kunst (performativitet). Vi drøfter begrepene avantgarde og modernitet, og i hvilken grad et radikalt brudd på kunstens og politikkens område er mulig. Dernest tar vi for oss problemstillinger knyttet til vitnets mulighet til å fastholde hvorvidt en hendelse har funnet sted eller ikke. Til sist ser vi på Walter Benjamins diskusjoner av hendelsen i en historiefilosofisk sammenheng (historie).

Publisert 1. nov. 2016 09:16