Dette emnet er nedlagt

EST4397 – Tverrestetisk masteroppgave - tyskspråklig litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppgaven (som har et omfang på 80–100 sider) skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid og av tverrestetisk karakter. Oppgavens emne kan enten 1) relatere en problemstilling felles for to estetiske fagfelt (tyskspråklig litteratur og fordypningsfag 2 i bachelorgraden) til estetisk teori, eller 2) relatere en fagspesifikk problemstilling (fra tyskspråklig litteratur) til estetisk teori. Studenten tildeles veileder fra tyskspråklig litteratur (GI).

Hva lærer du?

Arbeidet med oppgaven gir fordypet innsikt i et avgrenset estetisk og teoretisk emne, med grunnlag i en presis problemstilling og gjennom anvendelse av estetisk metode. Dessuten gir studiet trening i å arbeide med et problemfelt over tid og i å skrive en lengre resonnerende fremstilling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Privatister har ikke adgang til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogram for estetiske studier.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i estetikk, med tyskspråklig litteratur som fordypningsfag 1.

Undervisning

Det vil bli gitt individuell veiledning.

Eksamen

Masteroppgaven kan leveres så snart den er ferdig, dog ikke i periodene 15.05.-15.08. og 15.12.-15.01.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsdato.

Kommisjonen vil gi studentene en skriftlig begrunnelse for
karakterfastsettingen. Studentene får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Undervisning

Veiledning skjer fortløpende og i det omfang som fakultetet har bestemt. Tilbys første gang våren 2005.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Oppgaven skrives på tysk.