Pensum/læringskrav

DEL A (Fellesforelesninger med andre programmer)

Collin, Finn og Køppe, Simo (red.) : Humanistisk videnskabsteori, 2003. København: DR Multimedie.

Nordenstam, Tore : Fra kunst til vitenskap. Humanvitenskapenes grunnlag i et historisk perspektiv, 2000. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget.

(Til sammen ca. 500 s.)

DEL B (Gruppeundervisning)

Krogh, Thomas m.fl: Historie, forståelse og fortolkning: innføring i de historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter, 1996. Oslo, Ad notam Gyldendal. 3. utg. Del III, ”Estetikkens historie” (140 s.) .

1. Mimesis

Aristoteles: et utdrag fra "Poetikken" i Eiliv Eide m.fl. (red.): Europeisk litteraturteori. Fra antikken til 1900, 1998. Universitetsforlaget. Oslo . s. 23-31 (9 s.).

Benestad, Finn: utdrag fra hhv. “Musikk – en viktig del av vårt liv” og ”Elementær formlære” i : Musikklære. En grunnbok, 2004. Oslo, Universitetsforlaget. s. 13–16 og 107–118 (16 s.).

Benike, Sigrid: utdrag fra “Det dramatiske partitur. Musikalske strukturer i [Thomas Bernhards] "Macht der Gewohnheit" i Bernt Holm (red.) : Klangbund for Drama. Metaforik og musikalitet i dramateksten, 2002. København. s. 154–170 (17 s.).

Christoffersen, Erik Exe: ”Principper for poetik” i Elin Andersen og Niels Lehman (red.) : Teaterlegeringer, 1998. Aarhus Universitetsforlag . s. 41–62 (22 s.).

Cook, Nicholas: “I.I. Musical and non-musical listening” i : Music, Imagination & Culture, 1992. Oxford University Press . s. 10–22 (13 s.).

Cook, Nicholas: ”Analyzing music in sonata form” i : A guide to musical analysis, 1994. Oxford University Press. s. 260–293 (33 s.).

2. Fortelling

Braathen, Lars Thomas m.fl., utdrag fra ”Film som fortelling” : Introduksjon til film. Historie, teori og analyse, s. 208–225 (18 s.).

Mukarovsky, Jan: ”Intensjonalitet og ikke-intensjonalitet i kunsten” i Atle Kittang m.fl. (red.) : Moderne litteraturteori. En antologi, (2.utg.) 2003. Universitetsforlaget Oslo . s. 29–58 (30 s.) .

3. Bilder

Janss, Christian og Christian Refsum: ”3 / Poetisk billedbruk” i : Lyrikkens liv. Innføring i diktlesning, Oslo 2003. Universitetsforlaget. . s. 79–115 (38 s.).

Kjørup, Søren: ”Tre slags kærlighed” i : Hvorfor smiler Mona Lisa? En bog om billeder og deres brug, 2. utg. 2004. Roskilde Universitetsforlag . s. 23–32 (10 s.).

Sjölin, Jan Gunnar: ”Grundläggande om tolkning och betydelsesbildning” i : Att tolka bilder. Bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag, 2. utgave, 1998. Lund. s. 13–45 (33 s.).

4. Rom

Bodén, Christer: ”Den kubistiska revolutionen” i : Modernismens arkitektur. Huset som konstverk. Konstinflytande och stilskiften under nittonhundratalet. Volym 1, 2004. ArchiLibris Bokförlag. s. 16–37 (22 s.).

Larsson, Lars Olof: ”Relieffene på Konstantinbuen”, ”Henry Moore: Liggende kvinnefigur” og ”F.X. Messerschmidt: Karakterbyster” i : Metodelære i kunsthistorie, 1997. Cappelen. Oversatt av Finn B. Larsen. s. 58–68 og 136–145 (21 s.).

Lund, Ole: ”Stedet og den fenomenologiske representasjon” i : Arkitekturteorier siden 1945, 2001. Arkitektens forlag, Aarhus . s. 214–231 (18 s.).

Anbefalt støttelesning (til oppgavene):

Gaiger, Jason (red.): Art of the 20th Century: Frameworks for Modern Art, ale University Press / The Open University. New Haven 2003. Særlig “Interpreting the readymade: Marcel Duchamp’s "Bottlerack"” s. 56–103 (48 s.).

Gaut, Brys og Dominic McIver Lopes (red.): The Routledge Companion to Aesthetics, 2003. London. Særlig Graham McFee: ”45. Dance” s. 545–556 (12 s.).

Kivy, Peter: The Fine Art of Repetition: Essays in the Philosophy of Music, New York 1993. Cambridge University Press. Særlig utdrag fra ”Ch. XVIII. The Fine Art of Repetition” avsn. I–VII s. 327–354 (28 s.).

Laneyrie–Dagen, Nadeije: How to read paintings, 2004. Transl. Richard Elliott. Chambers Arts Library . Særlig “Introduction” s. XII–XV og “Composition” + “Line and colour” s. 58–129 (76 s.).

Lothe, Jakob: Fiksjon og film. Narrativ teori og analyse, Oslo, 2004. Universitetsforlaget. Særlig ”Narrativ kommunikasjon” s. 20–60 (41 s.).

Sontag, Susan (Oversatt av Agnete Øye): Om fotografi, 2004. Artes. Pax. Særlig ”Det heroiske blikket”, s. 111–148 (38 s.).

Følgende bøker må skaffes (lånes eller kjøpes): 

Collin, Finn og Køppe, Simo (red.) : Humanistisk videnskabsteori, 2003. København: DR Multimedie.

Janss, Christian og Christian Refsum i: Lyrikkens liv. Innføring i diktlesning, Oslo 2003. Universitetsforlaget.

Krogh, Thomas, m fl: Historie, forståelse og fortolkning: De historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter, (3. utg) 2000. Oslo, Gyldendal.

De øvrige tekstene kopieres i tre kompendier, til salgs hos Kopiutsalget i underetasjen hos Akademika:

EXFAC–EST Teori: med Aristoteles, Benestad, Cook 1992, Lund, Mukarovsky, Sjölin (pluss McFee fra Gaut og Lopes, og Sontag)

EXFAC–EST Fordypning: med Benike, Bodén, Christoffersen, Cook 1994, Braathen, Kjørup og Larsson

Publisert 5. mai 2006 16:23 - Sist endret 19. juni 2006 11:40