Pensum/læringskrav

DEL A (Fellesforelesninger med andre programmer)

Jordheim, Rønning, Sandmo og Skoie: Humaniora - en innføring. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget, 2011.

DEL B (Gruppeundervisning)

1. Mimesis

Aristoteles: et utdrag fra "Poetikken" i Eiliv Eide m.fl. (red.): Europeisk litteraturteori. Fra antikken til 1900, 1998. Universitetsforlaget. Oslo . s. 23-31 (9 s.).

Cook, Nicholas: “I.I. Musical and non-musical listening” i : Music, Imagination & Culture, 1992. Oxford University Press . s. 10–22 (13 s.).

2. Fortelling

Braathen, Lars Thomas m.fl., utdrag fra ”Film som fortelling” : Introduksjon til film. Historie, teori og analyse, s. 208–225 (18 s.).

Mukarovsky, Jan: ”Intensjonalitet og ikke-intensjonalitet i kunsten” i Atle Kittang m.fl. (red.) : Moderne litteraturteori. En antologi, (2.utg.) 2003. Universitetsforlaget Oslo . s. 29–58 (30 s.) .

3. Bilder

Janss, Christian og Christian Refsum: ”3 / Poetisk billedbruk” i : Lyrikkens liv. Innføring i diktlesning, Oslo 2003. Universitetsforlaget. . s. 79–115 (38 s.).

Kjørup, Søren: ”Tre slags kærlighed” i : Hvorfor smiler Mona Lisa? En bog om billeder og deres brug, 2. utg. 2004. Roskilde Universitetsforlag . s. 23–32 (10 s.).

Sjölin, Jan Gunnar: ”Grundläggande om tolkning och betydelsesbildning” i : Att tolka bilder. Bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag, 2. utgave, 1998. Lund. s. 13–45 (33 s.).

Sontag, Susan (Oversatt av Agnete Øye): Om fotografi, 2004. Artes. Pax. Særlig "Det heroiske blikket", s 111-148 (38 s.).

4. Performance

Hammer, Anita: "Når det førmoderne møter det postmoderne. En introduksjon til Richard Schechners performance-teori" i Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift, nr 1/2007 (s 19-23).

Anbefalt støttelesning (til oppgavene):

Gaiger, Jason (red.): Art of the 20th Century: Frameworks for Modern Art, ale University Press / The Open University. New Haven 2003. Særlig “Interpreting the readymade: Marcel Duchamp’s "Bottlerack"” s. 56–103 (48 s.).

Gaut, Brys og Dominic McIver Lopes (red.): The Routledge Companion to Aesthetics, 2003. London. Særlig Graham McFee: ”45. Dance” s. 545–556 (12 s.).

Kivy, Peter: The Fine Art of Repetition: Essays in the Philosophy of Music, New York 1993. Cambridge University Press. Særlig utdrag fra ”Ch. XVIII. The Fine Art of Repetition” avsn. I–VII s. 327–354 (28 s.).

Laneyrie–Dagen, Nadeije: How to read paintings, 2004. Transl. Richard Elliott. Chambers Arts Library . Særlig “Introduction” s. XII–XV og “Composition” + “Line and colour” s. 58–129 (76 s.).

Lothe, Jakob: Fiksjon og film. Narrativ teori og analyse, Oslo, 2004. Universitetsforlaget. Særlig ”Narrativ kommunikasjon” s. 20–60 (41 s.).

Følgende bok må skaffes (lånes eller kjøpes):

Jordheim, Rønning, Sandmo og Skoie: Humaniora - en innføring. Oslo: Universitetsforlaget, 2008.

De øvrige pensumtekstene finnes i et kompendium (EXFAC03-EST, 2010) til salgs hos Kopiutsalget i underetasjen hos Akademika:

Publisert 16. apr. 2013 13:03 - Sist endret 7. apr. 2014 10:44