Pensum/læringskrav

DEL A (Fellesforelesninger med andre programmer)

Chalmers, A. F.: What is this thing called science?, 1999. Buckingham, Open University Press. 3. utg., kap. 1-8, 10, 11, 14 (170 s.).

Harding, Sandra: "Women's Standpoints on Nature: What Makes them Possible?" i: Osiris, Second series, Vol. 12, 1997. S. 186-200 (15s.).

Hastrup, Kirsten: "Humanistisk teori i praksis: Subjekt og objekt" i: Viljen til viden: en humanistisk grundbog, 1999. København, Gyldendal. Kap. 5, s. 133-151, (19s.).

Krogh, Thomas m.fl.: Historie, forståelse og fortolkning: innføring i de historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter, 1996. Oslo, Ad notam Gyldendal. 3. utg., (440s).

Platon: Euthyfron, norsk oversettelse av Øivind Andersen.

I Platon: Samlede verker, Bind I, 1999. Oslo, Vidarforlaget. S. 155-184, (30s.).

Chalmers og Krogs bøker må skaffes, lånes eller kjøpes. Artiklene kopieres i kompendium som selges i Akademika .

DEL B (Gruppeundervisning)

Utdrag fra Aristoteles: Poetikken, Ca. 20s..

Dramatekster i utdrag tilsvarende ca. 100s.

Lyrikk tilsvarende ca. 20s. (Et dikt teller 1s., for lengre dikt regnes 25 linjer som en side).

Romanåpninger tilsvarende 20-30s.

Noveller og/eller kortprosatekster 5-15s.

Diktene er hentet fra Haarberg og Skei (red.): Dikt fra antikken til vår tid: Vestens lyrikk gjennom 2700 år, 1994. Oslo, Ad notam, Gyldendal. Denne boken bør lånes eller kjøpes.

Ellers er det laget et kompendium med utdrag fra Aristoteles, samt dramatekster og narrative tekster som tilfredstiller pensumkravene. Dette er til salgs i Akademika.

Hver enkelt student leverer en pensumliste som godkjennes av gruppelærer. NB! Tekstene er ikke pensum på samme måte i ex. fac. som de vil være på litteraturemner senere i studiet, og de kan derfor brukes igjen i nye sammenhenger.

Anbefalt støttelesning til del B

Generelt:

Jordheim, Helge: Lesningens vitenskap: utkast til en ny filologi, 2001. Oslo, Universitetsforlaget.

Lothe, Refsum, Solberg (red.): Litteraturvitenskapelig leksikon, 1997. Oslo, Kunnskapsforlaget.

Dramatikk:

Platz-Waury, Elke: Drama og teater: en innføring, oversatt av Odd Inge Langholm, 1992. Oslo, Ad notam.

Lyrikk:

Janss, Christian og Christian Refsum: Lyrikkens liv: innføring i diktlesning, 2003. Oslo, Universitetsforlaget.

Narrative tekster:

Abbott, H. Porter: The Cambridge introduction to narrative, 2002. Cambridge, Cambridge University Press.

Genette, Gérard: Discours du récit, figures III, 1972. Paris.

Lothe, Jacob: Fiksjon og film: narrativ teori og analyse, 1994. Oslo, Universitetsforlaget.

Lothe, Jacob: Narrative in fiction and film: an introduction, 2000. Oxford, Oxford University Press.

Holter, Karin: Tekst og virkelighet: åpninger i Claude Simons romaner, 1990. Oslo, Universitetsforlaget.

Publisert 8. apr. 2005 15:19