Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
01.01.2003DEL A    Forelesninger   
20.08.2003Hallvard Fossheim    Språk og hermeneutikk  Dialog og dialektikk (Platon: Euthyfron) Språk (Krogh kap 7) Hermeneutikk (Krogh kap 8-10) [Til sammen ca 130 s]

 

27.08.2003Hallvard Fossheim    Vitenskapens grunnbegreper og metode  Erfaring og eksperiment/observasjon (Chalmers kap 1-3) Induksjon (fakta og teori) (Chalmers kap 4) Falsifikasjonisme (Chalmers kap 5-7) [Til sammen 103 s] 
03.09.2003Hallvard Fossheim    Humanioras historie  (Krogh innledende deler, kap 1-3, 6) [Til sammen 130 s] 
10.09.2003Hallvard Fossheim    Humanioras egenart (inkl. lovmessighet og påvirkning)  (Krogh kap 4-5, Hastrup kap 5) (Chalmers kap 14) [Til sammen 82 s] 
17.09.2003Hallvard Fossheim    Pluralisme og relativisme  Kuhn (Chalmers kap 8) Feyerabend (Chalmers kap 10-11) Kjønn (Krogh kap 16, Harding) Kultur, mangfold og relativismeproblematikk (Krogh kap 11) [Til sammen 128 s]

 

24.09.2003Hallvard Fossheim     Pluralisme og relativisme    
08.10.2003Hallvard Fossheim    Estetikk  Platon og Aristoteles (Krogh kap. 12 og 13) [Til sammen ca. 50 s)

 

15.10.2003Hallvard Fossheim    Estetikk  Kant og Baudelaire (Krogh kap. 14 og 15) [Til sammen ca. 40 s] 
01.01.2003       
01.01.2003DEL B    Gruppeundervisning: Det blir satt opp 8 grupper.  Gruppelærere: Gro Bjørnerud Mo, Elisabeth Oxfeldt, Anne Birgitte Rønning, Ane Haukebø Aasland 
01.01.2003Problemstillinger, læringsmål og pensum for hver gang:       
19.08.2003UKE 34    Tekst og tolkning  Åpne opp problemstillinger som Hva er en tekst? Hva er litteratur? Hva er tolkning? Pensum: Tsjekhov: "Studenten" 
26.08.2003UKE 35    Grunnlagsproblemer ved lesningen av drama  Gi introduksjon til forholdet mellom litterær struktur og historie, anskueliggjort gjennom dramatiske tekster fra forskjellige historiske epoker. I tillegg skal studentene få en innføring i det begrepsapparat som er nødvendig for å kunne utføre en analyse av dramatiske tekster. Pensum: Utdrag fra Aristoteles: PoetikkenScener fra Sofokles: Kong Ødipus, Molière: Tartuffe, Shakespeare: Hamlet, Tsjekhov: Kirsebærhaven og Beckett: Sluttspill 
02.09.2003UKE 36    Grunnlagsproblemer ved lesningen av drama, forts.   Pensum: Shakespeare: Hamlet, Tsjekhov: Kirsebærhaven og Beckett: Sluttspill  
09.09.2003UKE 37    Grunnlagsproblemer ved lesningen av lyrikk  Innføring i lyrikklesning (historiske, språklige, formelle, tematiske og nasjonallitterære aspekter). Terminologi for lyrikkanalyse. Pensum består av et utvalg dikt. 
16.09.2003UKE 38    Grunnlagsproblemer ved lesningen av lyrikk, forts.   Pensum består av et utvalg dikt. 
23.09.2003UKE 39    Grunnlagsproblemer ved lesningen av narrative tekster   Lære å argumentere for en tolkning med utgangspunkt i en beskrivelse av fortellerteknikk og retorikk. Få en forståelse for narratologi som metodologisk verktøy og kunne relatere interessen for narratologi i det 20.århundre til fremveksten av litteraturvitenskap som forskningsdisiplin. Første gang vil fokusere på "klassiske" tekster, for eksempel eventyr, epos, realistisk roman etc.

Pensum består av åpningssider av narrative tekster.  

07.10.2003UKE 41    Grunnlagsproblemer ved lesningen av narrative tekster, forts.   Annen gang vil fokusere på "eksperimenterende" tekster. De narratologiske problemstillingene som berøres er fortellerinstansen, herunder fortellerstemme, viten, fokalisering og ulike former for talegjengivelse. I tillegg lære å relatere fortellingen til begreper og fenomener som historie, verden og liv, samt vite noe om de store fortellende genrene (epos, roman, biografi).

Pensum består av åpningssider av narrative tekster. 

14.10.2003UKE 42    Tekst og tolkning: Oppsummering og evaluering  Lære å se og diskutere de litteraturvitenskapelige problemstillingene i del B) i relasjon til pensumet i del A) (de humanistiske vitenskapenes faghistorie, hermeneutikk og vitenskapsteori).

Gjennomgangen tar utgangspunkt i de innleverte gruppearbeidene. Frist for innlevering settes av gruppelærer. 

Publisert 8. apr. 2005 15:18