Pensum/læringskrav

 

DEL A (Fellesforelesninger med andre programmer)

Chalmers, A. F.: What is this thing called science?, 1999. Buckingham, Open University Press. 3. utg., kap. 1-8, 10, 11, 14 (170 s.).

Harding, Sandra: "Women's Standpoints on Nature: What Makes them Possible?" i: Osiris, Second series, Vol. 12, 1997. S. 186-200 (15s.).

Hastrup, Kirsten: "Humanistisk teori i praksis: Subjekt og objekt" i: Viljen til viden: en humanistisk grundbog, 1999. København, Gyldendal. Kap. 5, s. 133-151, (19s.).

Krogh, Thomas m.fl.: Historie, forståelse og fortolkning: innføring i de historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter, 1996. Oslo, Ad notam Gyldendal. 3. utg., (440s).

Platon: Euthyfron. Norsk oversettelse Øivind Andersen. I Platon: Samlede verker Bind I, Vidarforlaget, Oslo 1999, s 155-184. (30 s).

Chalmers og Krogs bøker må skaffes, lånes eller kjøpes. Artiklene kopieres i kompendium som selges i Akademika .

 

DEL B (Gruppeundervisning)

 

Arthur Miller: Death of a Salesman_ / _En handelsreisendes død

Lyrikk (3-5 s)

Romanåpninger tilsvarende 20-30 s

Noveller og/eller kortprosatekster 5-15 s

Kittang, Atle: "Eit vern mot draumen", Olav H. Hauge. Ei bok til 60-års-dagen 19. august 1968, Oslo, 1968, s. 163-184

 

Følgende bøker må skaffes (lånes eller kjøpes):

Arthur Miller: Death of a Salesman_ / _En handelsreisendes død

Chalmers, Alan F: What is this thing called Science? (3. utg) Open University Press, Buckingham 1999, kap 1-8, 10, 11, 14. (170 s)

Krogh, Thomas, m fl: Historie, forståelse og fortolkning: De historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter (3. utg), Gyldendal, Oslo 2000. (440 s)

De øvrige tekstene kopieres i to kompendier, til salgs i Akademika:

Ex fac - felles for hele HF: med Platon-utdraget og artiklene av Harding og Hastrup.

Exfac-LIT: med Kittangs artikkel samt narrative tekster som tilfredsstiller pensumkravene.

Anbefalt støttelesning til del B

Generelt:

Vinje, Eiliv: Tekst og tolkning. Innføring i litterær analyse, Oslo 1993.

Jordheim, Helge: Lesningens vitenskap: utkast til en ny filologi, 2001. Oslo, Universitetsforlaget.

Lothe, Refsum, Solberg (red.): Litteraturvitenskapelig leksikon, 1997. Oslo, Kunnskapsforlaget.

 

Dramatikk:

Platz-Waury, Elke: Drama og teater: en innføring, oversatt av Odd Inge Langholm, 1992. Oslo, Ad notam.

 

Lyrikk:

Janss, Christian og Christian Refsum: Lyrikkens liv: innføring i diktlesning, 2003. Oslo, Universitetsforlaget.

 

Narrative tekster:

Abbott, H. Porter: The Cambridge introduction to narrative, 2002. Cambridge, Cambridge University Press.

Genette, Gérard: Discours du récit, figures III, 1972. Paris.

Lothe, Jacob: Fiksjon og film: narrativ teori og analyse, 1994. Oslo, Universitetsforlaget.

Lothe, Jacob: Narrative in fiction and film: an introduction, 2000. Oxford, Oxford University Press.

Holter, Karin: Tekst og virkelighet: åpninger i Claude Simons romaner, 1990. Oslo, Universitetsforlaget.

 

Publisert 29. apr. 2005 11:27 - Sist endret 19. sep. 2019 11:29