Dette emnet er nedlagt

FRA2320 – Le roman français au siècle des Lumières

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet inneholder studiet av et utvalg franske romaner fra det 18. århundre, samt en romanhistorisk og genreteoretisk innledning. Romanens utvikling studeres i dens historiske kontekst - politisk, sosialt og kulturelt.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket sine leseferdigheter gjennom studiet av tre utvalgte romaner. Samtidig skal de få trening i å fortolke tekstene både skriftlig og muntlig. Gjennom tekststudiet skal de også få kunnskap om grunnleggende litteraturteoretiske problemstillinger og utvide sine kunnskaper om idémessige brytninger, konflikter og motsetninger i fransk 1700-tall.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) og FRA1302 – Fransk litteratur 2 (poesi og teater) (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar i 14 uker.

F.o.m. høsten 2006: Studentene må levere og få godkjent to skriftlige oppgaver før de kan fremstille seg til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en muntlig eksamen.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en obligatorisk erklæring vedr. fusk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2006

deretter uregelmessig

Eksamen

Høst 2006

Undervisningsspråk

Fransk