Dette emnet er nedlagt

FRA2321 – Paris, fin de siècle (ca. 1870-1900)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg ulike uttrykk for den franske ”esprit fin de siècle”. Tekstgrunnlag: den ”ekspresjonistiske” Flaubert i Trois contes (1877) og Prousts ”dekadente” tekstsamling Les Plaisirs et les jours (1896). Proust eksperimenterer her med et mangfold av datidens estetiske –ismer, bl.a. impresjonisme, japonismer, symbolismer.

Hva lærer du?

Tekstene leses som en tolkning av sosiokulturelle og estetiske uttrykk i en gitt periode. Det blir lagt stor vekt på å styrke tekstforståelsen, og dermed står tekstarbeid sentralt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) og FRA1302 – Fransk litteratur 2 (poesi og teater) (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Det gis 3 t undervisning pr. uke i 14 uker. Det legges inn undervisningsfrie perioder til lese- og skriveøkter. Det stilles krav om at studenten leverer to skriftlige arbeider på maks. 4-6 sider underveis. Oppgavene må godkjennes av faglærer.

Eksamen

Avsluttende eksamen består av en samtale med to sensorer og skal i hovedsak handle om de to skriftlige arbeidene. Kandidatene må imidlertid også kunne gjøre rede for alle de tekstene som er behandlet. Eksamen foregår på fransk og skal normalt vare 20-30 minutter. Ved vurderingen bedømmes den skriftlige delen av eksamen til 60% og den muntlige prestasjonen til 40%. Det gis bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høstsemesteret 2004

Eksamen

Høstsemesteret 2004

Undervisningsspråk

Fransk