Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter studier av et utvalg franske romaner og/eller noveller eller andre fortellende prosatekster samt en genreteoretisk og genrehistorisk innføring.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket sine leseferdigheter gjennom et grundig tekststudium. Samtidig skal de lære å fortolke tekstene og kunne gjøre rede for grunnleggende litteraturteoretiske og litteraturhistoriske
problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) og FRA1302 – Fransk litteratur 2 (poesi og teater) (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper

Undervisning

Kurset vil bestå av én dobbelttime i uken gjennom hele semesteret, tilsammen 28 timer. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving.
Studentene skal skrive en oppgave på 3-5 sider à 2300 tegn, skrevet på fransk, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.
Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.
Eksamensformen på emnet er en hjemmeeksamen på tre dager.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en "Obligatorisk erklæring vedr. fusk" (http://www.hf.uio.no/studier/eksamen/obligerklaering.html).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2007

deretter uregelmessig

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Fransk