Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter studier av et utvalg franske dikt hentet fra perioden 1550 fram til i dag, samt en genreteoretisk innføring.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket sine leseferdigheter gjennom et grundig tekststudium. Samtidig skal de skal få trening i å fortolke tekstene både skriftlig og muntlig og få kunnskap om grunnleggende litteraturteoretiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) og FRA1302 – Fransk litteratur 2 (poesi og teater) (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper

Undervisning

Det gis 3 timer undervisning per uke i 14 uker. Det legges inn en undervisningsfri periode. Det stilles krav om at studenten leverer to skriftlige arbeider på 2-4 sider underveis. For at emnet skal bestås, må oppgavene godkjennes av faglærer. Muntlig eksamen.

Eksamen

Avsluttende eksamen består av en samtale med to sensorer som i hovedsak skal handle om de to arbeidene. Kandidaten må imidlertid også kunne gjøre rede for alle de tekstene som er behandlet. Eksamen foregår på fransk og skal normalt vare 20-30 minutter. Ved vurderingen bedømmes den skriftlige og den muntlige prestasjonen samlet. Det er helhetsinntrykket som skal være bestemmende for karakteren. Det gis bokstavkarakter.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2005

deretter uregelmessig

Eksamen

Vår 2005

Undervisningsspråk

Fransk