Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer de viktigste retninger innen fransk kunst fra 1850 til 1950. Det blir lagt vekt på malerkunst, men de andre kunstartene blir også behandlet: skulptur, musikk… Tverrfaglig tilnærming blir sentral, og således vil studenten f.eks. oppdage at man finner impresjonistiske trekk også hos Rodin, Debussy, Proust

Hva lærer du?

Gjennom studiet av representative verk vil studenten få en dypere innsikt i og kunnskap om de forskjellige kunstretninger. Samtidig som studenten skal lære seg å tolke enkeltverk, skal han opparbeide evnen til å se sammenhengen mellom kunstartene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Emner med obligatorisk kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Tre år C-språk eller to år med B-språk fra videregående skole eller tilsvarende. Studenter med dårligere franskkunnskaper kan nå dette nivået ved å ta emnet FRA0100 – Fransk språkbruk 1 (nedlagt). Det er lagt ut en diagnostisk test på internett slik at studentene selv kan teste om de har de nødvendige kunnskapene for å følge undervisningen i dette emnet. Studentene bør oppnå 60 % riktige svar for å følge undervisningen.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar i uken i 14 uker etter følgende plan: 6 uker undervisning, 2 uker undervisningsfri, 8 uker undervisning.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal levere en hjemmeoppgave på 3-5 sider à 2300 tegn, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Hjemmeoppgaven besvares på fransk.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

gatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på 3 timer. Eksamen besvares på fransk.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/FRA2507/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

t er tillatt å bruke ettspråklig ordbok til eksamen.
Eksamensvaktene vil kontrollere at grammatikkdeler i ordboken er forseglet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Siste gang høsten 2006

Eksamen

Høst 2006

Undervisningsspråk

Fransk