Dette emnet er nedlagt

FRA4305 – Fransk litteratur: tekst og teori (om fransk poesi)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil ta for seg litteraturteori knyttet til og lest opp mot et utvalg litterære tekster. Det vil bli tatt utgangspunkt i og bygges videre på emnene i franskspråklig litteratur som tilbys på 2000-nivå.Våren 2005 vil tekstdelen være som for FRA2342 Fransk poesi. Undervises av Gro Bjørnerud Mo

Hva lærer du?

Studentene skal utvikle sin evne til å forstå franske tekster av høy språklig og teoretisk vanskelighetsgrad. De skal kunne uttrykke seg variert og presist på fransk både skriftlig og muntlig med høy grad av grammatisk og idiomatisk korrekthet. Videre skal de kunne identifisere og vurdere stilistiske, retoriske og litterære karakteristika ved tekstene. Gro Bjørnerud Mo

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra en fransk studieretning

Anbefalte forkunnskaper

Gode franskkunnskaper, god trening i å lese og fortolke tekster både muntlig og skriftlig, noe kjennskap til grunnleggende litteraturteoretiske problemstillinger.

Undervisning

Det gis 3 timer undervisning pr. uke i 14 uker. Det legges inn en undervisningsfri periode på 14 dager. Hver student skal holde en prøveforelesning (ca. 45 minutter) over et gitt tema, der deler av det teoretiske stoffet sammenholdes med en eller flere av de litterære tekster som er behandlet.

Eksamen

Studentens prøveforelesning vurderes med bokstavkarakter. Manuskript for prøveforelesningen må leveres inn etter forelesningen er avholdt. Vurderingen baseres i all hovedsak på den muntlige prestasjonen ved prøveforelesningen; det innleverte manuskriptet brukes for å kunne gi en mer detaljert bedømmelse av hvorvidt prøveforelesningen er et selvstendig arbeid.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Annet

Inngår i masterprogrammet for litteraturstudier.Emnet kan også inngå i masterprogrammet for estetiske studier, såfremt studenten har tilfredstillende språkkunnskaper (se punkt 8 i emnebeskrivelsen). Maksimum 15 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Vår 2005

deretter uregelmessig

Eksamen

Vår 2005

Undervisningsspråk

fransk