Dette emnet er nedlagt

FRA4510 – Art français 1850-1950

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer de viktigste retninger innen fransk kunst fra 1850 til 1950 sett i kulturhistorisk perspektiv. Hovedvekten legges på malerkunst, men de andre kunstartene blir også behandlet: skulptur, arkitektur, musikk osv. Tverrfaglig tilnærming blir sentralt, og således vil studenten f. eks. oppdage at man finner impresjonistiske trekk ikke bare hos Monet men også hos Rodin, Debussy...

Hva lærer du?

Gjennom studiet av representative verk vil studenten få en dypere innsikt i og kunnskap om de forskjellige kunstretninger. Samtidig som studenten skal lære seg å tolke enkeltverk, skal han opparbeide evnen til å se sammenhengen mellom kunstartene. Studenten skal også fordype seg i to sentrale kunstnere og plassere dem kunstnerisk i tiden. Den ene skal være en maler og den andre en billedhogger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad i Europeiske og amerikanske studier, studieretning Frankrike (med min. 40 studiepoeng i fransk) eller tilsvarende kunnskaper, eventuelt en BA-grad innenfor et annet program som godkjenner emnet som et masteremne. Dispensasjon for krav om 40 studiepoeng i fransk kan gis etter søknad.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar i uken i 14 uker etter følgende plan: 6 uker undervisning, 2 uker undervisningsfri, 8 uker undervisning.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal levere en hjemmeoppgave på 5-7 sider à 2300 tegn, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Hjemmeoppgaven besvares på fransk.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på 3 timer. Eksamen besvares på fransk.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/FRA4510/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ettspråklig ordbok til eksamen. Eksamensvaktene vil kontrollere at grammatikkdeler i ordboken er forseglet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2006

Siste gang

Eksamen

Høst 2006

Undervisningsspråk

Fransk