Dette emnet er nedlagt

GERM4190 – Germansk: Masteroppgave

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven skal omfatte 60 til 100 sider og være et selvstendig vitenskapelig arbeid innenfor fagfeltet. Emne og problemstilling for oppgaven velger studenten i forståelse med faglærer på bakgrunn av arbeidet med tekstemnet GERM4102 – Germansk: Tekstlesning II (nedlagt) og det teoretiske emnet GERM4103 – Germansk: Teori I (nedlagt).

Se Informasjon om masterstudiet og masteroppgaven

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten på teoretisk og metodisk sikker basis tilegne seg dyp innsikt i det emnet som han/hun har valgt for oppgaven. Skrivingen av masteroppgaven gir dessuten trening i å bearbeide et relativt omfangsrikt undersøkelsesmateriale, å utarbeide en resonnerende fremstilling av resultatene og i å anvende og formidle teoretisk kunnskap.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i språk, studieretning for sammenlignende germansk lingvistikk.

Anbefalte forkunnskaper

Som en begynnelse på arbeidet med masteroppgaven har studentene skrevet en semesteroppgave i forbindelse med det teoretiske emnet GERM4104 – Germansk: Teori II (nedlagt).

Undervisning

Det gis individuell veiledning. "Retningslinjer for veiledning av masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet" finner du her

Veiledningsavtalen fylles ut og leveres til studiekonsulenten.

Eksamen

Oppgaven leveres til fastsatte frister i semesteret. Den blir vurdert av en eksamenskommisjon med én intern og én ekstern sensor og bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO. Les mer om innlevering av masteroppgaven

 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsdato.

Kommisjonen vil gi studentene en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Studentene får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Veiledning gis fortløpende

Eksamen

Vår og høst

Innen 15. september eller 15. november i høstsemesteret og 15. februar eller 15. mai i vårsemesteret.

Undervisningsspråk

Masteroppgaven kan skrives på norsk, engelsk eller tysk