Dette emnet er nedlagt

ITA2311 – Dino Buzzati e il fantastico

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennomgang av ein roman - Il deserto dei tartari - og av 5-6 noveller.

Kva lærer du?

Oppøving i å analysere dei verka som blir studert både fra ein stilistisk og ein tematisk synsstad og vurdert i lys av tesen til T. Todorov om det "fantastiske" aspektet.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskapar

Anbefalte forkunnskapar

Du må ha stått til eksamen i ITA1101 – Italiensk språk og ITA1102 – Italienske tekster eller tilsvarande førekunnskaper. Lese- og skrivedugleik i italiensk.

Undervisning

Kurset går i vårsemesteret i 14 veker, fordelt på 1 dobbelttime i veka.

Fellesundervisning med ITA4316.

Eksamen

I løpet av kurset skal studenten skrive to oppgåver på ca. 5 s. kvar (à 2300 teikn); eit essay av generell karakter og eit innanfor tekstanalyse. Oppgåvene skal skrivast på italiensk og skal leverast i 2 eksemplar til fastsatte fristar.

Eit utkast til den første oppgåva skal kommenterast av læraren slik at studenten får høve til å rette opp feil og manglar.

Oppgåvene skal inngå i ei mappe som får bokstavkarakter i slutten av semesteret.

Oppgåva må innehalde kjeldetilvisingar og bibliografi som er utforma etter gitte normer Error: Reference resolver with name '//www.hf.uio.no/sitat/' not found.

Ei ”Obligatorisk melding som vedkjem fusk”, skal fylgje med alle oppgåver som studenten leverer til vurdering.

Eksamensspråk

Italiensk

Karakterskala

Karakteren vert kunngjort på Studentweb seinast tre veker etter eksamens-/innleveringsdato

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Italiensk