Dette emnet er nedlagt

ITA4321 – Italiensk litteratur frå det 20. århundre, tilleggsemne, særpensum

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Litteraturhistorie og teksttolking av verk frå det 20. århundre. Lyrikk, skuespill, noveller og romanar. Et pensum på 1600-2000 s.

Kva lærer du?

Fordjupning og kritisk lesing i utvalde problemstillingar og forfatterskap etter samråd med lærar.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskapar

Obligatoriske forkunnskapar

Opptak til masterstudium på Litteraturprogrammet eller Språkprogrammet ved UiO; minst 30 studiepoeng med italienskstudium eller ulike kombinasjonar av litterære og historiske studium.

Anbefalte forkunnskapar

Lese- og skrivedugleik i italiensk

Overlappande emne

10 studiepoeng overlapp mot ITA4301 – Moderne italiensk litteratur

Studenten tar enten ITA4301 10 sp eller ITA4321 20 sp i samme semesteret.

Tidligere tatt ITA2301 betyr ikke nødvendigvis overlapping med masteremner ITA4301 eller ITA4321. Studenten sammen med faglærar skal enig om erstatningsverk.

Undervisning

Dette emnet og ITA4301 10 sp har felles undervisning med bacheloremnet ITA2301. Kurset føreset aktiv munnleg deltaking og sjølvstendig arbeid med skriftlege oppgåver.

For å kunne levere semesteroppgåva, skal studenten halde ein kort munnleg presentasjon på italiensk av ein tekst eller rundt ei problemstilling, som må godkjennast av læraren. I tillegg skal studenten levere til avtalt frist ei skriftleg oppgåve på 3-4 sider (à 2300 teikn) for å få lov til å levere den avsluttande semesteroppgåva.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikkje krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikkje har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering går føre seg i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den einskilde student sitt ansvar å vere i stand til å levere i CF. Studentar som ikkje klarer å nytte CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Kvar student skriv i løpet av kurset ei semesteroppgåve på italiensk på 18-20 ss. (à 2300 teikn) pluss forside og bibliografi, som skal leverast i slutten av semesteret.

Eksamensspråk

Italiensk

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Trekk frå eksamen

Det er mogleg å ta eksamen i emnet inntil tre gonger. Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen eller under eksamen, brukar du eit eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Kvar vår

Vår 2008 erstattes av ITA4301

Eksamen

Kvar vår

Vår 2008

Undervisningsspråk

Italiensk