Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg demokratiske tradisjoner og demokratisering i utvalgte latinamerikanske stater med vekt på perioden fra 1975 til i dag.

Hva lærer du?

Studentene skal vise innsikt i sentrale problemstillinger knyttet til utviklingen av latinamerikanske demokratier, ha kjennskap til ulike teoretiske og metodologiske tilnærminger, og kunne legge fram argumenter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til latinamerikansk historie tilsvarende IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt). Gode leseferdigheter i engelsk er en nødvendighet, samt at det er en fordel med gode leseferdigheter i spansk og/eller portugisisk.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminarundervisning per uke i 10 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Emnet forutsetter aktiv deltagelse i undervisningen, og det er obligatorisk oppmøte til første undervisningstime.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet består av to deler, mappe og prøveforelesning. Mappen består av 2 resyméer av utvalgte pensumtekster og to kortere essays. Essayene skal maksimalt utgjøre 3½ normalsider à 2300 tegn uten mellomrom. Mappens samlede omfang skal ikke overskride 10 normalsider. Skriftlige oppgaver må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Mappen vurderes i sin helhet etter siste seminar. Prøveforelesningen holdes over ett oppgitt tema fra den delen av pensum som er valgt i samråd med faglærer. Temaet oppgis fire virkedager før eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Oppgavene i mappen skrives på norsk, spansk, portugisisk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2008

Annethvert høstsemester

Eksamen

Høst 2008

Annethvert høstsemester

Undervisningsspråk

Norsk