Dette emnet er nedlagt

LATAM4505 – Latinamerikansk utenrikspolitikk siden 1980

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i latinamerikanske staters utenrikspolitikk de siste tre tiårene.

Tematisk er seminaret delt opp i tre deler.

  1. De mest sentrale teoriene innenfor utenrikspolitisk analyse. Hvordan kan vi forstå likheter og ulikheter mellom utenrikspolitikken til store land som Brasil, land som Venezuela og Bolivia som aktivt fronter sin egen politikk på en regional og internasjonal scene, og små land som Paraguay? Hvilket begrepsapparat trenger vi?
  2. Latin-Amerika som en region i en globalisert verden, hvor vi ser på regionale allianser og institusjoner.
  3. Casestudier av enkeltstaters utenrikspolitikk, som gir en oversikt over sentrale trekk ved små og store lands politikk mot verden utenfor sine egne grenser.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, har du tilegnet deg:

  • Oversikt over sentrale teorier og begreper brukt innenfor utenrikspolitisk analyse: Realisme, liberalisme, konstruktivisme og kritisk teori. Du skal kunne bedømme og vurdere teorienes styrker og svakheter i forhold til konkrete casestudier.
  • Innsikt i forholdet mellom latinamerikanske staters innen- og utenrikspolitikk.
  • Evnen til å analysere kritisk konkrete utenrikspolitiske hendelser og vurdere deres følger.
  • Evnen til å analysere kritisk forskjeller og likheter mellom forskjellige lands utenrikspolitikk, og vurdere hvilke forutsetninger et land kan ha for en bestemt type politikk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudieretning spansk, portugisisk og Latin-Amerika. Studenter på tidligere studieretninger innen samme fag kan få opptak til emnet etter henvendelse til studiekonsulenten.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar per uke i 10 uker.

Seminarundervisning forutsetter at du deltar aktivt i diskusjonene om pensumtekstene, og det er derfor svært viktig at du leser og er forberedt til å snakke om de tekstene som er oppgitt til hver gang. Alle studentene skal selv holde korte presentasjoner av tekstene i pensum som grunnlag for felles diskusjon.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Innen en gitt frist i første halvdel av semesteret, må du levere og få godkjent et utkast til en semesteroppgave. Tema for oppgaven skal være i tilknytning til kursets tematikk, og velges i samråd med faglærer.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensform på emnet er en semesteroppgave. Besvarelsen skal være 10 sider (à 2300 tegn) og må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Besvarelsen skal utformes i henhold til gitte normer.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk, spansk, portugisisk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Samme semester det gis undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk