Dette emnet er nedlagt

LATAM4511 – Konstitusjoner og konstitusjonalisme i Latin-Amerika

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler Latin-Amerikas rike og skiftende konstitusjonelle historie fra uavhengigheten til dags dato, samt variasjoner i regionens grad av konstitusjonalisme. Emnet vil gi innsikt i konstitusjoners rolle i et politisk system, samt en gjennomgang av ulike teoretiske retninger for å analysere konstitusjoner, deres opprinnelse og deres påvirkning i samfunnet.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du gjøre rede for, forklare og drøfte sentrale utviklingstrekk i regionens konstitusjonelle historie. Etter å ha fullført emnet har du:

  • Fått innsikt i og drøftet hva en konstitusjon er
  • Lært hva konstitusjonalisme er og å vurdere ulike nasjoners grad av konstitusjonalisme
  • Kjennskap til i hvilken grad latinamerikanske konstitusjoner er påvirket utenfra eller er resultat av nasjonale og autonome prosesser
  • Evnen til å vurdere den samfunnsmessige og kulturelle effekten av konstitusjoner
  • Evnen til å redegjøre for og drøfte sentrale utviklingstrekk i latinamerikanske konstitusjoner tilknyttet blant annet borgeres rettigheter, minoritets-, urfolks-, sosiale- og menneskerettigheter, og maktforhold mellom institusjoner
  • Lært å undersøke, analysere, og sammenlikne konstitusjoner over tid og mellom land
  • Erfaring med å presentere egne analyser over et selvvalgt tema knyttet til emnet
  • Identifisert sentrale problemstillinger i emnet, drøftet og syntetisert et omfattende materiale, og formulert en analyse av en selvvalgt problemstilling i et semesteressay

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterprogrammet i Europeiske språk, studieretning spansk, portugisisk og Latin-Amerika, eller til et annet relevant masterprogram.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Undervisning

20 timer med seminar, med aktiv studentdeltakelse som inkluderer studentpresentasjoner.

Seminarundervisning forutsetter at du deltar aktivt i diskusjonene om pensumtekstene, og det er derfor svært viktig at du leser og er forberedt til å snakke om de tekstene som er oppgitt til hver gang.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Tidlig i semesteret skal du gi en muntlig presentasjon av skisse og tema for semesteroppgaven. Senere i semesteret skal du levere et skriftlig utkast av oppgaven. Utkastet skal også presenteres muntlig. Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen kan leveres.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på 10 sider (à 2300 tegn). Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet gis uregelmessig. Ta kontakt med studiekonsulenten hvis du har spørsmål om dette.

Eksamen

Vår 2017

Undervisningsspråk

Norsk