Dette emnet er nedlagt

LATAM4520 – Norge i Latin-Amerika: forbindelser og forestillinger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler på den ene siden Norges bånd og kontakter med Latin-Amerika i historisk og moderne tid, og på den andre siden de forestillinger eller bilder av regionen som blir formidlet i Norge.

Vi undersøker kritisk det offisielle Norges – statens, store bedrifters og organisasjoners – forbindelser med Latin-Amerika.

  • Hvilke interesser har Norge fremmet?
  • Hva har drevet Norges engasjement i regionen over tid?

Samtidig studerer vi vanlige menneskers, for eksempel studenters, kontakter med regionen, og deres betydning for norsk forståelse av den, samt hvorvidt disse kontaktene har utviklet seg eller dødd hen. Vi studerer tekster av ulike sjangre (aviser, reisefortellinger, dokumentarlitteratur) og stiller spørsmålene:

  • Hva slags fortellinger har vi om Latin-Amerika?
  • Hvordan har disse endret seg over tid?
  • Hva blir fortalt og hva blir holdt skjult?

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du

  • Gjøre rede for og forklare ulike epoker og utviklingslinjer i Norges forhold til Latin-Amerika
  • Kritisk vurdere Norge som aktør i Latin-Amerika
  • Analysere hvordan historiske hendelser i Norge og i Latin-Amerika har påvirket norsk forståelse av regionen
  • Vurdere kritisk de perspektiv som har vært med på å forme norske tekster om regionen
  • Gjøre rede for dagens norske aktiviteter i regionen

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterprogrammet i Europeiske språk, studieretning spansk, portugisisk og Latin-Amerika, eller til et annet relevant masterprogram.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Undervisning

Undervisningen består av 14 seminarer à to timer.

Seminarundervisning forutsetter at du deltar aktivt i diskusjonene om pensumtekstene, og det er derfor svært viktig at du leser og er forberedt til å snakke om de tekstene som er oppgitt til hver gang.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være mellom 5 og 10 sider (à 2300 tegn), og må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk, spansk, portugisisk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk