Dette emnet er nedlagt

LIT2304 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og teknologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emneserien LIT2301-2309 består av fordypningsstudium i sentrale litteraturteoretiske problemstillinger og kan innbefatte både eldre og nyere litteraturteori. Emnene vil variere fra semester til semester, og kan dreie seg om alt fra grunnlagsproblemer som: hva er et verk?, forholdet mellom litteratur og samfunn, hva er litterær kvalitet? - til moderne litteraturteoretiske retninger (formalisme, hermeneutikk, dekonstruksjon, feminisme, postkolonial teori etc). Studiet konsentrerer seg hver gang rundt én problemstilling eller én teoretisk retning.

Høsten 2004/Våren 2007 gis kurset "Litteratur og teknologi". Hva skjer når den guddommelige inspirasjonen forvandles til elektrisitet? Vår tilgang til verden er ikke gitt én gang for alle, men til enhver tid formidlet av de tilgjengelige teknikkene for å framstille, lagre og overføre informasjon. Seminaret ”Litteratur og teknologi” reflekterer teoretisk over hvorvidt og hvordan nye medieestetiske teknologier endrer litteraturen. En sentral problemstilling er knyttet til utfordringen av litteraturens monopol på å lagre og å bearbeide sansedata i konkurranse med oppfinnelsen av blant annet fotografiet, filmen og grammofonen

Pensum består av ca. 500-700 s teori, vesentlig primærtekster. I tillegg kan det komme et utvalg skjønnlitterære tekster i et omfang av inntil ett verk som teorien kan leses opp mot. Pensum finnes på emnesiden.

Hva lærer du?

Studentene øver gjennom dette studiet opp litteraturvitenskapelig refleksjon, i tillegg til å øke sin kunnskap om det spesifikke teoretiske problemfeltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk muntlig innlegg/kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

20 studiepoeng i litterære emner samt LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer må være avlagt på forhånd. LIT2000 kan unntaksvis tas parallelt.Andre tilsvarende forkunnskaper må dokumenteres. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Undervisning

Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt, og det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Hver student skal holde minst ett forberedt muntlig innlegg på seminaret (ca 10 minutter) eller ett skriftlig innlegg i undervisningsoppleggets elektroniske diskusjonsforum. Innlegget må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Generell veiledning om oppgaveskriving og drøfting av problemstillinger skjer i seminaret og/eller ved bruk av IKT.

Undervisningen består av 2 timer seminar i uken i 12 uker. I tillegg kommer 2 lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 14 uker.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.


Obligatorisk undervisningsaktivitet (det muntlige eller skriftlige innlegget, se ovenfor) må være godkjent av faglærer til fastsatt tid for at kandidaten skal kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen består av en semesteroppgave på 6-7 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer. I siste halvdel av semesteret gis flere tema som studentene kan velge blant. Semesteroppgaven skal aktivere andre deler av pensum enn dem studenten har forholdt seg til i innlegget sitt.

Besvarelsen leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk / Obligatorisk melding som vedkjem fusk. Oppgaven vurderes av faglærer.

Eksamensspråk

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Eksamen i dette emnet gis bare i undervisningssemesteret.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2007

Høst 2004

Eksamen

Vår 2007

Høst 2004

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk (norsk, svensk, dansk)