Dette emnet er nedlagt

LIT2306 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og bilder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emneserien LIT2301-2319 består av fordypningsstudium i sentrale litteraturteoretiske problemstillinger og kan innbefatte både eldre og nyere litteraturteori. Emnene vil variere fra semester til semester, og kan dreie seg om alt fra grunnlagsproblemer som: hva er et verk?, forholdet mellom litteratur og samfunn og hva er litterær kvalitet? - til moderne litteraturteoretiske retninger (formalisme, hermeneutikk, dekonstruksjon, feminisme, postkolonial teori etc). Studiet er sentrert rundt én problemstilling eller én teoretisk retning.

Seminaret vil undersøke forholdet mellom litteratur og bilder på flere nivåer. Vi vil lese litteraturfilosofi som diskuterer og formulerer det språklige bildet som grunnleggende for språkdannelse - eksempelvis Sartre, Barthes og Blanchot. Vi vil også undersøke forekomsten av eksplisitte billedbeskrivelser, ekfraser, i ulike litterære tekster. Gjennom utlegning av ulike former for ekfrase, vil vi innsirkle eventuelle litteraturfilosofiske implikasjoner av ulike litterære teksters billedbehandling. Pensum vil innholde både litterære og teoretiske tekster.

Pensum består av 500-700 sider teori, i hovedsak primærtekster. I tillegg kan det komme et utvalg skjønnlitterære tekster i et omfang av inntil ett verk som teorien kan leses opp mot. Pensum finnes på emnesiden for semesteret.

Hva lærer du?

Studentene øver gjennom dette studiet opp litteraturvitenskapelig refleksjon, i tillegg til å øke sin kunnskap om det spesifikke teoretiske problemfeltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

20 studiepoeng i litterære emner samt LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer må være avlagt på forhånd. LIT2000 kan unntaksvis tas parallelt.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uken i 12 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 14 uker. Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt, og det forutsettes at hver student holder minst ett forberedt muntlig innlegg på seminaret eller ett skriftlig innlegg i undervisningsoppleggets elektroniske diskusjonsforum. Generell veiledning om oppgaveskriving og drøfting av problemstillinger skjer i seminaret og/eller ved bruk av IKT.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven (se ovenfor) må være godkjent av faglærer til fastsatt tid for at kandidaten skal kunne framstille seg til eksamen. Eksamen består av en semesteroppgave på 6-7 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). I siste halvdel av semesteret gis flere tema som studentene kan velge blant. Målform: norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk. Oppgaven kan også skrives på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad. Besvarelsen leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret og vurderes av faglærer. Gradert karakterskala benyttes.

Eksamen gis bare i undervisningssemesteret.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst 2005

Eksamen

Vår og høst 2005

Undervisningsspråk

Norsk