Dette emnet er nedlagt

LIT2309 – Litteraturteoretisk emne: Feministisk litteraturteori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emneserien LIT2301-2319 består av fordypningsstudium i sentrale litteraturteoretiske problemstillinger og kan innbefatte både eldre og nyere litteraturteori. Emnene vil variere fra semester til semester, og kan dreie seg om alt fra grunnlagsproblemer som: hva er et verk?, forholdet mellom litteratur og samfunn og hva er litterær kvalitet? - til moderne litteraturteoretiske retninger (formalisme, hermeneutikk, dekonstruksjon, feminisme, postkolonial teori etc). Studiet er sentrert rundt én problemstilling eller én teoretisk retning.

Emnet som gis høsten 2007 stiller spørsmålene: Hva har feminisme tradisjonelt vært og hva er det i dag? Og hva har feminisme i litteraturvitenskapen å gjøre? Har tekster kjønn? Og hvordan leser og analyserer vi i tilfelle litterære tekster eller verk for å undersøke det?

Vi ser også på forholdet mellom feministisk litteraturteori og annen feministisk teori, der en undersøker hvordan forestillingen om kjønn blir skapt eller konstruert som sosialt og symbolsk system. Kjønnssystemet er i forandring. Er det også tilfelle i litteraturen? Og i det litterære feltet?

Pensum vil bestå av sentrale teoretiske tekster innenfor forsknigsfeltet, pluss noen korte, skjønnlitterære tekster.

Pensum består av 500-700 sider teori, i hovedsak primærtekster. I tillegg kan det komme et utvalg skjønnlitterære tekster i et omfang av inntil ett verk som teorien kan leses opp mot. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene øver gjennom dette studiet opp litteraturvitenskapelig refleksjon, i tillegg til å øke sin kunnskap om det spesifikke teoretiske problemfeltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

20 studiepoeng i litterære emner samt LIT2000 Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer må være avlagt på forhånd. LIT2000 kan unntaksvis tas parallelt. Andre tilsvarende forkunnskaper må dokumenteres. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som seminarundervisning med 2 timer i uken i 14 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 16 uker. Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt. Hver student leverer en kvalifiseringsoppgave på ca. 5s. à 2300 tegn uten mellomrom i løpet av semesteret, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Det gis individuell respons på oppgaven.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Kvalifiseringsoppgaven (se ovenfor) må være godkjent av faglærer til fastsatt tid for at kandidaten skal kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen på ca 5 sider à 2300 tegn uten mellomrom, og gis sent i semesteret. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer. Besvarelsen vurderes av faglærer.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/LIT2309/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.html

Eksamensspråk

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Trekk fra eksamen

Eksamen i dette emnet gis bare i undervisningssemesteret.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2007

Eksamen

Høst 2007

Undervisningsspråk

Norsk