Dette emnet er nedlagt

LIT2312 – Litteraturteoretisk emne: Performativitet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emneserien LIT2301-2319 består av fordypningsstudium i sentrale litteraturteoretiske problemstillinger og kan innbefatte både eldre og nyere litteraturteori. Emnene vil variere fra semester til semester, og kan dreie seg om alt fra grunnlagsproblemer som: hva er et verk?, forholdet mellom litteratur og samfunn og hva er litterær kvalitet? - til moderne litteraturteoretiske retninger (formalisme, hermeneutikk, dekonstruksjon, feminisme, postkolonial teori etc). Studiet er sentrert rundt én problemstilling eller én teoretisk retning.

Høsten 2008 tilbys emnet: LIT2312 Litteraturteoretisk emne: Performativitet

Performativitet er et stort og uensartet felt som omfatter en rekke ulike fenomen fra språkfilosofien til John Austin til performance som kunstform til den amerikanske teatervitenskapsmannen Richard Schechners performance theory. Alle de ulike tilnærmingene til feltet har imidlertid det felles at man fokuserer på hva et fenomen gjør snarere enn hva det betyr. For litteraturvitenskapen er dette en utfordring. Det er relativt enkelt å spørre seg med Austin hva språket gjør, for eksempel i et drama, men atskillig vanskeligere å tenke på litteratur som en form for handling og ikke som et objekt som det er vår oppgave å tolke. I dette kurset utfordrer vi litteraturvitenskapens tendens til å tenke hermeneutisk og undersøker hvilke implikasjoner det har for vårt fag om vi oppfatter litteratur som handling.

Pensum består av 500-700 sider teori, i hovedsak primærtekster. I tillegg kan det komme et utvalg skjønnlitterære tekster i et omfang av inntil ett verk som teorien kan leses opp mot. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene øver gjennom dette studiet opp litteraturvitenskapelig refleksjon, i tillegg til å øke sin kunnskap om det spesifikke teoretiske problemfeltet.
Performativitet er et emne som krever at man tilegner seg en viss tverrfaglig kunnskap og at man har vilje til å forfølge fagkritiske teoretiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

20 studiepoeng i litterære emner. LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer bør være avlagt på forhånd, men emnet kan også tas parallelt i samme semester.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som seminarundervisning med 2 timer i uken i 14 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 16 uker. Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt. Hver student leverer en kvalifiseringsoppgave på ca. 5s. à 2300 tegn uten mellomrom i løpet av semesteret, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Det gis individuell respons på oppgaven.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven (se ovenfor) må være godkjent av faglærer til fastsatt tid for at kandidaten skal kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen på ca 5 sider à 2300 tegn uten mellomrom, og gis sent i semesteret. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer.

Besvarelsen leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret og vurderes av faglærer. Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en ”Obligatorisk erklæring vedr. fusk”.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2008

Eksamen

Høst 2008

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk (norsk, svensk, dansk)