Dette emnet er nedlagt

LIT2324 – Litterært fordypningsemne: epokestudium. Etterkrigstid 1945-75

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emneserien LIT2321-39 tilbyr varierende fordypningsstudium i en litterær epoke (antikken, middelalderen, renessansen, barokken, klassisismen, opplysningstiden, romantikken, realismen, modernismen, postmodernismen)

Høsten 2006 gis et emne som omfatter verk og tekster fra etterkrigstiden, dvs perioden etter Andre verdenskrig, som vi skal lese i lys av sin litterære og politiske kontekst. Blant stikkordene vil være: svik- og skyldtematikk i oppgjøret om krigen, gjenreisningsideologi som går over i kald krig, brytninger mellom freudianisme, marxisme og eksistensialisme, språkstrid og strid om modernisme versus realisme. Vi skal også se på hvordan konfliktene kan analyseres som en kamp om posisjoner og fordeling av symbolsk makt i det litterære feltet.

Pensum består av litterære tekster tilsvarende 5-6 verk hentet fra minst to språkområder og fra mer enn én sjanger samt et utvalg litteraturhistoriske fremstillinger, sekundærlitteratur og litteraturhistoriografisk refleksjon tilsvarende 300-400 sider. Pensum finnes på emnesiden for høstsemesteret.

Hva lærer du?

Studentene får fordypet kunnskap om den aktuelle epoken og elementær kjennskap til litteraturhistoriografiske problemstillinger. I tillegg oppøves tekstanalytisk kompetanse, skriftlig formidling av et emne og bruk av IKT.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk muntlig innlegg/kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

20 studiepoeng i litterære emner samt LIT2000 - Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer må være avlagt på forhånd. LIT2000 kan eventuelt tas parallelt. Andre tilsvarende forkunnskaper må dokumenteres. Ta kontakt med studiekonsulenten. Studenter med opptak på Årsenheten i allmenn litteratur kan ta emnet samtidig med LIT2000.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uken i 12 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 14 uker. Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt, og det forutsettes at hver student holder minst ett forberedt muntlig innlegg på seminaret eller ett skriftlig innlegg i undervisningsoppleggets elektroniske diskusjonsforum. Innlegget må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg for eksamen. Generell veiledning om oppgaveskriving og drøfting av problemstillinger skjer i seminaret og/eller ved bruk av IKT.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.


Obligatorisk undervisningsaktivitet (se ovenfor) må være gjennomført for å kunne fremstille seg for eksamen.

Eksamen består av en semesteroppgave på ca 9 sider à 2300 tegn uten mellomrom. I siste halvdel av semesteret gis flere tema som studentene kan velge blant. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer. Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk / Obligatorisk melding som vedkjem fusk. Besvarelsen leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret og vurderes av faglærer. Eksamen gis bare i undervisningssemesteret.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

llegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

kteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Eksamen i dette emnet gis kun i undervisningssemesteret.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2006

Høst 2005

Eksamen

Høst 2006

Høst 2005

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk (norsk, svensk, dansk)