Dette emnet er nedlagt

LIT2325 – Litterært fordypningsemne: epokestudium: opplysningstiden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emneserien LIT2321-39 tilbyr varierende fordypningsstudium i en litterær epoke (antikken, middelalderen, renessansen, barokken, klassisismen, opplysningstiden, romantikken, realismen, modernismen, postmodernismen).

Tema for våren 2006 er opplysningstiden, altså perioden fra 1700 til den franske revolusjon. Den moderne fornuft ligger i støpeskjeen. Samtidig kommer nye litterære sjangre og skrivemåter til syne, f. eks. den borgerlige romanen og det like borgerlige dramaet, som blir hjørnesteiner i den moderne litterære institusjonen. Gjennom semesteret leser vi verker av Montesquieu, Sterne, Diderot, Lessing og Sade m.fl. Fornuft står mot sanselighet, frihet mot tvang, fremskrittstro mot drepende skepsis, ytringsbehov mot statlig sensur, demokrati mot enevelde. Ut fra disse tekstene stiller vi så Kants og Foucaults spørsmål: „Hva er opplysning?“.

Pensum består av litterære tekster tilsvarende 5-6 verk hentet fra minst to språkområder og fra mer enn én sjanger samt et utvalg litteraturhistoriske fremstillinger, sekundærlitteratur og litteraturhistoriografisk refleksjon tilsvarende 300-400 sider. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får fordypet kunnskap om den aktuelle epoken og elementær kjennskap til litteraturhistoriografiske problemstillinger. I tillegg oppøves tekstanalytisk kompetanse, skriftlig formidling av et emne og bruk av IKT.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Emner med obligatorisk muntlig innlegg/kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

20 studiepoeng i litterære emner samt LIT2000 Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer må være avlagt på forhånd. Andre tilsvarende kunnskaper må dokumenteres. Ta kontakt med studiekonsulenten. Studenter med opptak på Årsenheten i allmenn litteratur kan ta emnet samtidig med LIT2000.

Undervisning

rvisningen er basert på at studentene deltar aktivt. Hver student skal holde minst ett forberedt muntlig innlegg på seminaret (ca 10 minutter) eller ett skriftlig innlegg i undervisningsoppleggets elektroniske diskusjonsforum. Innlegget må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg for eksamen. Generell veiledning om oppgaveskriving og drøfting av problemstillinger skjer i seminaret og/eller ved bruk av IKT.

Seminarundervisning med 2 timer i uken i 12 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 14 uker.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet (se ovenfor) må være gjennomført for å kunne fremstille seg for eksamen.

Eksamen består av en semesteroppgave på ca 9 sider à 2300 tegn uten mellomrom. I siste halvdel av semesteret gis flere tema som studentene kan velge blant. Semesteroppgaven skal aktivere andre deler av pensum enn dem studenten har forholdt seg til i innlegget sitt. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer. Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en ”Obligatorisk erklæring vedr. fusk”. Besvarelsen leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret og vurderes av faglærer.

Eksamen i dette emnet gis bare i undervisningssemesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Målform: norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk. Oppgaven kan også skrives på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2006

Eksamen

Vår 2006

Undervisningsspråk

Norsk