Dette emnet er nedlagt

LIT2327 – Litterært fordypningsemne: Den historiske avantgarden 1910-1940

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emneserien LIT2321-39 tilbyr varierende fordypningsstudium i en litterær epoke (antikken, middelalderen, renessansen, barokken, klassisismen, opplysningstiden, romantikken, realismen, modernismen, postmodernismen).

Våren 2008 tilbys emnet Den historiske avantgarden 1910-1940. Svært mye av det vi i dag forbinder med eksperimentell kunst begynte med den historiske avantgarden.
Futurismens, dadaismens og surrealismens brudd med den etablerte litteraturen, dens provokasjoner og politiske atferd er forformer for samtidskunstens uttrykk. Vi skal lese lyriske tekster og André Bretons romaner Nadia og L´Amour fou (Mad Love) og diskutere den historiske avantgardens estetikk. En stor vekt vil imidlertid ligge på datidens teaterrevolusjon. Enhver som ønsker å forstå noe av det som skjer på teaterscenen i dag, bør være kjent med denne epokens eksperimenter.

Pensum består av litterære tekster tilsvarende 5-6 verk hentet fra minst to språkområder og fra mer enn én sjanger samt et utvalg litteraturhistoriske fremstillinger, sekundærlitteratur og litteraturhistoriografisk refleksjon tilsvarende 300-400 sider. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får fordypet kunnskap om den aktuelle epoken og elementær kjennskap til litteraturhistoriografiske problemstillinger. I tillegg oppøves tekstanalytisk kompetanse, skriftlig formidling av et emne og bruk av IKT.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Emner med obligatorisk muntlig innlegg/kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program, eller om muligheten for opptak til enkeltemner med ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

20 studiepoeng i litterære emner samt LIT2000 - Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer må være avlagt på forhånd. Andre tilsvarende kunnskaper må dokumenteres, kontakt studiekonsulent Ellinor Dalbye på e.b.dalby@ilos.uio.no.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som seminarundervisning med 2 timer i uken i 14 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 16 uker. Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt. Hver student leverer en kvalifiseringsoppgave på ca 5 sider à 2300 tegn uten mellomrom i løpet av semesteret, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Det gis individuell respons på oppgaven.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven (se ovenfor) må være godkjent av faglærer til fastsatt tid for at kandidaten skal kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen på ca 5 sider à 2300 tegn uten mellomrom, og gis sent i semesteret. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer

Besvarelsen leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret og vurderes av faglærer. Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en ”Obligatorisk erklæring vedr. fusk”.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk