Dette emnet er nedlagt

LIT2328 – Litterært fordypningsemne: Epokestudium Romantikken 1740-1835

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emneserien LIT2321-39 tilbyr varierende fordypningsstudium i en litterær epoke (antikken, middelalderen, renessansen, barokken, klassisismen, opplysningstiden, romantikken, realismen, modernismen, postmodernismen).

Pensum består av litterære tekster tilsvarende 5-6 verk hentet fra minst to språkområder og fra mer enn én sjanger samt et utvalg litteraturhistoriske fremstillinger, sekundærlitteratur og litteraturhistoriografisk refleksjon tilsvarende 300-400 sider. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Våren 2009 tilbys emnet LIT2328 Romantikken: 1740-1835.
Som epoke er romantikken karakterisert av en rekke spenningsfelt som også er sentrale for vår forståelse av det vestlige
modernitetsprosjektet: konflikten mellom en følsomhetens kultur og opplysning, skillet mellom offentlige og private sfærer, spenningen mellom det religiøse og det sekulære, og skillet mellom masse- og elitekultur. I tillegg var dette en periode som ytterligere bidro til å lade begreper som naturlighet,
individualitet, orienten, kvinnelighet, autentisitet, det sublime og det mannlige geni.

Gjennom et utvalg av ulike sjangrer, som romantisk poesi, den jacobinske roman, den gotiske roman, reiseskildinger, drama, selvbiografi, fragmenter og filosofisk-estetiske tekster, vil vi studere ulike litterære nedslagsfelt for disse spenningsfeltene og begrepene. Vi vil bl.a. lese tekster av Laurence Sterne, Mary Wollstonecraft, Mary Shelley, Schiller, Schlegel og Madame de Staël.

Hva lærer du?

Studentene får fordypet kunnskap om den aktuelle epoken og elementær kjennskap til litteraturhistoriografiske problemstillinger. I tillegg oppøves tekstanalytisk kompetanse, skriftlig formidling av et emne og bruk av IKT.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Emner med obligatorisk muntlig innlegg/kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

20 studiepoeng i litterære emner. LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer bør være avlagt på forhånd, men emnet kan også tas parallelt i samme semester.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som seminarundervisning med 2 timer i uken i 14 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 16 uker. Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt. Hver student leverer en kvalifiseringsoppgave på ca 5 sider à 2300 tegn uten mellomrom i løpet av semesteret, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Det gis individuell respons på oppgaven.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven (se ovenfor) må være godkjent av faglærer til fastsatt tid for at kandidaten skal kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen på ca 5 sider à 2300 tegn uten mellomrom, og gis sent i semesteret. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer.

Besvarelsen leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret og vurderes av faglærer. Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2009

Eksamen

Vår 2009

Undervisningsspråk

Norsk