Dette emnet er nedlagt

LIT2344 – Litterært fordypningsemne, sjangerstudium: Robinsonaden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emneserien LIT2341-59 tilbyr varierende fordypningsstudium i én litterær sjanger (eks. komedie, tragedie, roman, novelle, lyrikk, essay). Høsten 2008 tilbys emnet: LIT2344 Litterært fordypningsemne: Robinsonaden

Studieobjektet for dette emnet er robinsonaden. Dette er fortellinger skrevet i kjølvannet av Daniel Defoes Robinson Crusoe der overlevelse på en øde øy står sentralt i handlingen. Sjangeren er mangfoldig og omfangsrik, men lite påaktet. Noen fortellinger var skrevet for voksne men endte som Robinson Crusoe i barneværelsets bokhyller, andre ble skrevet direkte for barn; noen er alvorlige innlegg i filosofiske debatter om mennesket, kultur og dannelse, andre er lekende, satiriske og sivilisasjonskritiske. Vi skal diskutere både kjønn og kolonialisering i forbindelse med sjangeren.

Pensum består av 6 litterære verk, hentet fra det 18., 19. og 20. århundre og skrevet av både kvinner og menn. I tillegg kommer et utvalg sekundærlitteratur og sjangerteoretiske fremstillinger tilsvarende 300-400 s. Pensum finnes på høstens emneside.

Hva lærer du?

Studentene får fordypet kunnskap om robinsonaden og dens betydning i europeisk litteratur og kultur, samt elementær kjennskap til sjangerteoretiske problemstillinger som definisjon, avgrensning og historisk endring. I tillegg oppøves tekstanalytisk kompetanse og skriftlig formidling av et emne.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

20 studiepoeng i litterære emner samt LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer må være avlagt på forhånd. LIT2000 kan eventuelt tas parallelt. Andre tilsvarende forkunnskaper må dokumenteres. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som seminarundervisning med 3 timer i uken, totalt 28 timer. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 16 uker. Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt. Hver student leverer en kvalifiseringsoppgave på ca. 5 sider à 2300 tegn uten mellomrom i løpet av semesteret, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Det gis individuell respons på oppgaven.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven (se ovenfor) må være godkjent av faglærer til fastsatt tid for at kandidaten skal kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen på ca 5 sider à 2300 tegn uten mellomrom, og gis sent i semesteret. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer.

Besvarelsen leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret og vurderes av faglærer. Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en ”Obligatorisk erklæring vedr. fusk”.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Eksamen gis bare i undervisningssemesteret.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2008

Eksamen

Høst 2008

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk (norsk, svensk, dansk)