Dette emnet er nedlagt

LIT2345 – Den historiske romanen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emneserien LIT2341-59 tilbyr varierende fordypningsstudium i én litterær sjanger (eks. komedie, tragedie, roman, novelle, lyrikk, essay). Høsten 2009 tilbys emnet LIT2345: Den historiske romanen.

Historiske romaner spenner vidt: fra lett underholdningslitteratur om kjærlighetsintriger ved fyrstehoff via til realistiske romaner om storpolitikk og historielærde dokumentariske romaner til postmoderne metafiksjon som tematiserer det umulige i å vite noe sikkert om det som skjedde en gang i fortiden. Vi skal lese romaner fra ulike epoker, med ulike ambisjoner og fortellemåter. Spørsmålene vi skal stille til materialet er blant annet om det i det hele tatt går an å snakke om ”Den historiske romanen” og hvordan vi skal forstå forholdet mellom historie og fiksjon. Pensum består av 6 litterære verk, hentet fra det 19. og 20. århundre og skrevet av både kvinner og menn. I tillegg kommer et utvalg sekundærlitteratur og sjangerteoretiske fremstillinger tilsvarende 300-400 s. Pensum finnes på semestersiden for høsten 2009.

Hva lærer du?

Studentene får fordypet kunnskap om den historiske romanen og dens betydning i europeisk litteratur og kultur. De får også elementær kjennskap til sjangerteoretiske problemstillinger som definisjonskriterier, avgrensningsproblematikk og spørsmålet om hvordan man skal ta høyde for historisk endring. I tillegg oppøves tekstanalytisk kompetanse og skriftlig formidling av en problemstilling og utvikling av et resonnement.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som seminarundervisning med 2 timer i uken i 14 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 16 uker.

Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt. Hver student leverer en kvalifiseringsoppgave på ca. 5 sider à 2300 tegn uten mellomrom i løpet av semesteret, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Det gis individuell respons på oppgaven.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven (se ovenfor) må være godkjent av faglærer til fastsatt tid for at kandidaten skal kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen på ca 5 sider à 2300 tegn uten mellomrom, og gis sent i semesteret. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Emnet har en tilsynssensor som vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk