Dette emnet er nedlagt

LIT2363 – Litterært fordypningsemne sentrert om et tema: kjærlighetsmotivet i litteraturen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

neserien LIT2361-79 tilbyr varierende fordypningsstudium som er tematisk avgrenset (som f.eks. liv og tekst, sykdom, vennskap, postkolonial litteratur, storbyen).

Emnet våren 2006/våren 2007: Fra antikken til vår tid er kjærlighet et sentralt tema i litteraturen. Gjennom historien finnes det eksempler på ulike behandlinger av kjærlighetsmotivet: mytologiske, erotiske, religiøse, filosofiske og samfunnsmessige. Vi studerer verk fra forskjellige tider og i ulike sjangere, og undersøker hvordan motivet framtrer hos forskjellige poeter, romanforfattere og teoretikere. Hva er de viktigste forskjellene i behandlingen av kjærlighetsmotivet? Finnes det en uforanderlig kjerne i det tross alt?

Pensum består av litterære tekster tilsvarende 5-6 verk, hentet fra minst to språkområder, og et utvalg sekundærlitteratur og teoretiske fremstillinger tilsvarende 300-400 s. Pensum finnes på emnesiden for vårsemesteret.

Hva lærer du?

Gjennom fordypning i det aktuelle litterære pensumet lærer studentene å fortolke og diskutere litteraturen ut fra en forståelse av temarelevante problemstillinger. I tillegg oppøves tekstanalytisk kompetanse, skriftlig formidling av et emne og bruk av IKT.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk muntlig innlegg forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter minst 20 studiepoeng i litteratur avlagt på forhånd, samt emnet LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer. LIT2000 kan unntaksvis tas parallelt. Andre tilsvarende forkunnskaper må dokumenteres. Ta kontakt med studiekonsulenten. Studenter på årsenhet i allmenn litteraturvitenskap prioriteres.

Undervisning

Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt, og det forutsettes at hver student holder minst ett forberedt muntlig innlegg på seminaret (ca 10 minutter) eller ett skriftlig innlegg i undervisningsoppleggets elektroniske diskusjonsforum. Innlegget må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen.

Generell veiledning om oppgaveskriving og drøfting av problemstillinger skjer i seminaret og/eller ved bruk av IKT.

Seminarundervisning med 2 timer i uken i 12 uker. I tillegg kommer 2 lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 14 uker.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html


Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Obligatorisk undervisningsaktivitet (det muntlige eller skriftlige innlegget, se ovenfor) må være godkjent av faglærer til fastsatt tid for at kandidaten skal kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen består av en semesteroppgave på 9 sider (ca. 20.000 tegn uten mellomrom). I siste halvdel av semesteret gis flere tema som studentene kan velge blant. Semesteroppgaven skal aktivere andre deler av pensum enn dem studenten har forholdt seg til i innlegget sitt.

Besvarelsen leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret og vurderes av faglærer. Skriftlige oppgaver må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer. Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk / Obligatorisk melding som vedkjem fusk. Oppgaven vurderes av faglærer.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Eksamen i dette emnet gis bare i undervisningssemesteret.

Trekk fra eksamen

men i dette emnet gis bare i undervisningssemesteret.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2007

Vår 2006

Eksamen

Vår 2007

Vår 2006

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk (norsk, svensk, dansk)