Dette emnet er nedlagt

LIT2364 – Litterært fordypningsemne, temastudium: Drama etter 1980

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emneserien LIT2361-79 tilbyr varierende fordypningsstudium som er tematisk avgrenset (som f.eks. liv og tekst, sykdom, vennskap, postkolonial litteratur, storbyen).

Høsten 2007 tilbys et emne i drama etter 1980. Litteraturvitenskapen har problemer med å analysere samtidsdramatikken. De etablerte analyseredskapene er ikke beregnet på moderne tekster for teater. Vi søker å utvide vår analytiske kompetanse ved å nærme oss teatervitenskapelig teori og å lese norske og internasjonale teatertekster i lys av blant annet Hans-Thies Lehmanns bok om ”postdramatisk teater” og Richard Schechners ”performance theory”. Vi vil gå inn for å utvide vår forståelse av teaterteksten og vil til en viss grad bruke forestillingsmanus i stedet for publiserte tekster, for eksempel vil vi arbeide med Nasjonalteatrets manus til Markens Grøde av Knut Hamsun.

Pensum består av litterære tekster tilsvarende 5-6 verk, hentet fra minst to språkområder, og et utvalg sekundærlitteratur og teoretiske fremstillinger tilsvarende 300-400 s. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Gjennom fordypning i det aktuelle litterære pensumet lærer studentene å fortolke og diskutere litteraturen ut fra en forståelse av temarelevante problemstillinger. I tillegg oppøves tekstanalytisk kompetanse, skriftlig formidling av et emne og bruk av IKT.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

20 studiepoeng i litterære emner samt LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer må være avlagt på forhånd. LIT2000 kan eventuelt tas parallelt. Andre tilsvarende forkunnskaper må dokumenteres. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som seminarundervisning med 2 timer i uken i 14 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 16 uker. Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt. Hver student leverer en kvalifiseringsoppgave på ca. 5 sider à 2300 tegn uten mellomrom i løpet av semesteret, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Det gis individuell respons på oppgaven.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Studenter som ikke behersker Fronter, har anledning til å gå på kurs hos Student-IT.

Kvalifiseringsoppgaven (se ovenfor) må være godkjent av faglærer til fastsatt tid for at kandidaten skal kunne framstille seg til eksamen. Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen på ca 5 sider à 2300 tegn uten mellomrom, og gis sent i semesteret.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/LIT2364/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Eksamensspråk

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Trekk fra eksamen

Eksamen i dette emnet kan kun avlegges i undervisningssemesteret.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2007

Eksamen

Høst 2007

Undervisningsspråk

Norsk