Dette emnet er nedlagt

LIT2366 – Litterært fordypningsemne sentrert om et tema: Liv og diktning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emneserien LIT2361-79 tilbyr varierende fordypningsstudium som er tematisk avgrenset (som f.eks. liv og tekst, sykdom, vennskap, postkolonial litteratur, storbyen).
Høsten 2008 tilbys emnet: LIT 2366 Litterært fordypningsemne, temastudium: Liv og diktning

Emnet vil se på hvordan forholdet mellom liv og diktning blir tematisert, henspilt på, og spilt med, i ulike litterære sjangre og i essaystikk, biografier og selvbiografier. Forholdet mellom (forfatterens) liv og diktningen har vært et ikke-tema eller betraktet som utslag av en feilslutning i litteraturvitenskapen. Men i realiteten har forholdet mellom liv og diktning vært kontinuerlig tematisert både i litteraturen og i litteraturteorien, også i moderne tid, og i dag er det blitt et stadig mer påtrengende tema i litteraturen, noe som kan settes i sammenheng med de store endringene som skjer i vår kulturelle og litterære identitet i en globalisert verden. Det dukker opp i tekster som kalles ”selvskrevet”, ”livshistorier” eller ”selvfiksjon”, eller som etablerer en ”dobbelkontrakt” med leseren, ved at det som fortelles både blir framstilt som fiksjon og som noe selvopplevd. Det kommer det spenningsfylte og spennende tekster ut av.

Hva lærer du?

Gjennom fordypning i det aktuelle litterære pensumet lærer studentene å fortolke og diskutere litteraturen ut fra en forståelse av temarelevante problemstillinger. I oppgavene som skal skrives, en kvalifiseringsoppgave og en 3-dagers hjemmeeksamen, vil kravet være å kunne analysere og tolke en eller flere av de skjønnlitterære pensumtekstene i lys av den diskusjonen om forholdet mellom liv og diktning som blir ført i de teoretiske pensumtekstene og på seminaret. Emnet oppøver i tillegg til tekstanalytisk kompetanse og skriftlig formidling av et emne.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

20 studiepoeng i litterære emner samt LIT2000 - Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer må være avlagt på forhånd. Andre tilsvarende kunnskaper må dokumenteres.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som seminarundervisning, totalt 28 timer. Første og siste gang varer seminaret 2 timer, de øvrige gangene 3 timer. (Se undervisningsplanen). I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret. Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt. Hver student leverer en kvalifiseringsoppgave på ca 5 sider à 2300 tegn uten mellomrom i løpet av semesteret, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Det gis individuell respons på oppgaven.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven (se ovenfor) må være godkjent av faglærer til fastsatt tid for at kandidaten skal kunne framstille seg til eksamen. Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen på ca 5 sider à 2300 tegn uten mellomrom, og gis sent i semesteret. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer.

Besvarelsen leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret og vurderes av faglærer. Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en ”Obligatorisk erklæring vedr. fusk".

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2009

Eksamen

Høst 2009

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk (norsk, svensk, dansk)