Dette emnet er nedlagt

LIT2382 – Litterært fordypningsemne, forfatterskapsstudium: Thomas Bernhard

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien LIT2381-99 tilbyr et fordypningsstudium av ett forfatterskap - én forfatters litteratur, samt refleksjoner over hva et ”forfatterskap” innebærer.

Høsten 2006 undervises det i den østerrikske forfatteren Thomas Bernhards (1931 – 1989) forfatterskap. Bernhard valgte på slutten av sitt liv å forlate romanen til fordel for selvbiografien, til tross for at det som opptok ham var språket og det som forgår i språket og ikke først og fremst det selvbiografiske. Vi skal se spesielt på hvordan språk, stil og selvbiografi spiller sammen med det dramatiske i et forfatterskap som krysset genregrenser og som utviklet seg til å bli et av de sentrale i europeisk litteratur i det 20. årh.

Pensum består av litterære tekster tilsvarende 5-6 verk, og et utvalg sekundærlitteratur, litteraturhistorie og teoretiske fremstillinger tilsvarende 300-400 s. Pensum finnes på emnesiden for høstsemesteret.

Hva lærer du?

Gjennom å fordype seg i det aktuelle forfatterskapet lærer studentene å fortolke og diskutere litteraturen ut fra en forståelse av forfatterskapsproblematikk og litteraturhistorisk kontekst. I tillegg oppøves tekstanalytisk kompetanse, skriftlig formidling av et emne og bruk av IKT.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk muntlig innlegg/kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

20 studiepoeng i litterære emner samt LIT2000 Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer må være avlagt på forhånd. Andre tilsvarende kunnskaper må dokumenteres. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uken i 12 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 14 uker.Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt. Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Hver student skal holde minst ett forberedt muntlig innlegg på seminaret eller ett skriftlig innlegg i undervisningsoppleggets elektroniske diskusjonsforum. Innlegget må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Generell veiledning om oppgaveskriving og drøfting av problemstillinger skjer i seminaret og/eller ved bruk av IKT.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.


Obligatorisk undervisningsaktivitet (se ovenfor) må være godkjent av faglærer til fastsatt tid for at kandidaten skal kunne framstille seg til eksamen.
Eksamen består av en semesteroppgave på ca 9 sider à 2300 tegn uten mellomrom. I siste halvdel av semesteret gis flere tema som studentene kan velge blant. Besvarelsen leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret og vurderes av faglærer. Skriftlige oppgaver må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer. Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk / Obligatorisk melding som vedkjem fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

llegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

kteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Eksamen gis kun i undervisningssemesteret.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høsten 2006

Eksamen

Høsten 2006

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk (norsk, svensk, dansk)