Dette emnet er nedlagt

LIT2401 – Tekstutgivelse og bokhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innenfor dette emnet studeres litteraturen som materielt og historisk faktum. En tekstutgiver foretar avgjørende valg med hensyn til konstitueringen av den teksten som skal utgis, og eventuelt kommenteringen av den. En bokhistoriker studerer hvordan det litterære kretsløpet betinges av materielle, historiske og sosiale faktorer til ulike tider og på ulike måter. Både tekstutgivelsen og den materielle bokens betingelser i samfunnet legger avgjørende premisser for leserens tilegnelse av det litterære verket.

Det er utarbeidet et standardpensum som består av historiske og teoretiske tekster tilsvarende ca 600 sider og litterære tekster tilvarende ett verk. Detaljert oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får kjennskap til de grunnleggende spørsmål knyttet til tekstutgivelse og til bokhistorisk forskning. Denne kunnskapen skal man kunne nyttiggjøre seg både på avsender- og mottakersiden i den litterære kommunikasjonsprosessen: som redaksjonell medarbeider i forlag eller lignende og som kompetent leser av eldre og nyere litteratur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter opptak på bachelorstudiet i Litteraturprogrammet og følgende avlagte emner: LIT1303 – Vestens litteratur fra 1900 til i dag og LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer. Studenter med opptak til bachelorstudiet i Litteraturformidling har fortrinnsrett til emnet.

Undervisning

Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt. Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Hver student skal levere en skriftlig kvalifiseringsoppgave på ca. 5 sider (à 2300 tegn uten mellomrom), over et oppgitt tema, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Generell veiledning om oppgaveskriving og drøfting av problemstillinger skjer i seminaret og/eller ved bruk av IKT.

Seminarundervisning med 2 timer i uken i 12 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 14 uker.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.


Kvalifiseringsoppgaven (se ovenfor) må være godkjent av faglærer til fastsatt tid for at kandidaten skal kunne framstille seg til eksamen. Denne består av en 3-dagers hjemmeeksamen på ca. 5 sider (à 2300 tegn uten mellomrom) i slutten av semesteret. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer. Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk / Obligatorisk melding som vedkjem fusk. Besvarelsen vurderes av faglærer.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/LIT2401/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

I tillegg til engelsk kan besvarelsen også skrives på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Siste gang høsten 2006.

Eksamen

Siste gang høsten 2006.

Undervisningsspråk

Norsk