Dette emnet er nedlagt

LIT2462 – Kjønn og estetikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet har endret kode til LIT3462 Kjønn og estetikk

Hva lærer du?

Studentene lærer å reflektere inn kjønnsdimensjonen i estetisk teori og å anvende teorien i analysen av verk. Gjennom valget av oppgaveformulering, relevant sekundærlitteratur og skriving av oppgaven vil studenten opparbeide skrivetrening og selvstendighet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Minst 20 studiepoeng i litterære emner eller kunsthistorie eller tverrfaglig kvinne- og kjønnsforskning, inklusive KFL1010 – Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uken i 12 uker. I tillegg kommer 3 lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 15 uker. (Fra våren 2006 blir det 14 uker.) Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt, og det forutsettes at hver student holder minst ett forberedt muntlig innlegg på seminaret eller ett skriftlig innlegg i undervisningsoppleggets elektroniske diskusjonsforum. Innlegget må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Generell veiledning om oppgaveskriving og drøfting av problemstillinger skjer i seminaret og/eller ved bruk av IKT. Emnet følger samme undervisning som LIT2461 Kjønn og estetikk (10 sp).

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave og muntlig eksamen. Oppgaven skal være på 9 sider (ca. 20.000 tegn) innenfor enten litteraturvitenskap eller kunsthistorie. Studentene skriver om et verk eller en problemstilling innenfor det faget (kunsthistorie, allmenn litteraturvitenskap) som vedkommende har bakgrunn i fra før. Målform: norsk (bokmål, nynorsk) eller et annet skandinavisk språk. Sentrale europeiske språk kan brukes etter søknad til instituttet på forhånd. Oppgaven leveres til fastsatt frist og vurderes av faglærer. Ved muntlig eksamen er det to sensorer. Semesteroppgaven teller 2/3 og muntlig eksamen 1/3. Gradert karakterskala benyttes. Dersom karakteren er F på en av eksamensdelene, blir samlet resultat F.

Eksamen må avlegges i undervisningssemesteret. Studenter som på grunn av langvarig sykdom/funksjonshemming ikke greier å avlegge eksamen i undervisningssemesteret, må kontakte eksamenskonsulenten.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Emnet er erstattet av LIT3462 – Kjønn og estetikk

Undervisningsspråk

Norsk