Dette emnet er nedlagt

LIT3400 – Prosjektarbeid/praksisemne i litteraturformidling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene arbeider med et prosjekt der målet er å løse reelle problemstillinger hos en arbeidsgiver innen offentlig eller privat virksomhet. Prosjektene tar utgangspunkt i oppdragsgivers behov, men skal også tilfredsstille universitetets krav om en forskningsbasert tilnærming. Arbeidet foregår normalt i grupper på inntil 5 studenter. Som forberedelse og støtte til prosjektarbeidet gis det undervisning i prosjektmetodikk, forskningsmetode, organisasjon og ledelse.

Pensum består av både faglitteratur om prosjektarbeid (ca 300 s) og litteratur knyttet til prosjektet som skal gjennomføres (inntil 400 s).

Hva lærer du?

Studentene får teoretisk og praktisk kompetanse i tekst- og litteraturformidling gjennom et konkret prosjektarbeid (med planlegging, gjennomføring og skriftlig og muntlig rapportering). De utvikler også evne til selvstendighet og samarbeid i arbeidslivsrelaterte oppgaver.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk undervisning forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til bachelorprogrammet i litteraturstudier, yrkesrettet studieretning i litteraturformidling.

Overlappende emner

20 studiepoeng overlapp mot HUMPRO

Undervisning

Kurset tas i siste semester av studiet og strekker seg over hele semesteret. Undervisning og veiledning er obligatorisk. Studenten må møte opp til 75% av seminarundervisningen for å få anledning til å fullføre emnet.

Undervisningen består av 30-40 timer, organisert som heldags- og halvdagssamlinger. I tillegg gis det veiledning i tilknytning til prosjektarbeidet. Det gis tilsammen inntil 10 timer veiledning per gruppe.

Faglærer/koordinator i samarbeid med de eksterne oppdragsgiverne utarbeider prosjekter og prosjektbeskrivelser som presenteres for studentene ved semesterstart. Når prosjekt er valgt/tildelt, skal studentene innen en uke levere revidert prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan (med skisserte mål og delmål for prosjektet) til den tildelte veileder, for godkjennelse. Underveis i arbeidet skal gruppene legge frem delrapporter og utveksle erfaringer med de andre prosjektgruppene. Det skal leveres en avsluttende prosjektrapport. Rapporten skal presenteres for oppdragsgiver.

Eksamen

Obligatorisk undervisning og veiledning må være gjennomført for å kunne fremstille seg for eksamen. Eksamensformen på emnet er en mappe som består av en delrapport (muntlig innlegg på seminarene), en skriftlig prosjektrapport og en muntlig presentasjon av denne prosjektrapporten. Den muntlige presentasjonen er felles for gruppen, som skal gjøre rede for viktige problemstillinger og erfaringer med prosjektarbeidet. Prosjektrapporten må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer. Mappen som leveres til bedømming, må følges av en ”Obligatorisk erklæring vedr. fusk”. Mappen vurderes av veileder.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet ble tilbudt siste gang våren 2008

Eksamen

Emnet ble tilbudt siste gang våren 2008

Undervisningsspråk

Norsk