Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet utforsker betydningen av kjønn i studiet av litteratur og billedkunst.

Pensum består av et teoretisk kjernestoff som knytter kjønn til kunstinstitusjonen, historieskriving og estetisk teori, og et tematisk eller historisk avgrenset fordypningspensum, der det fokuseres på kjønn i analysen av enkeltverk. Tema og pensum for fordypningsstudiet varierer fra år til år. Temabeskrivelse for det aktuelle semesteret finner du på semestersiden.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • lært å reflektere inn kjønnsdimensjonen i estetisk teori og praksis
  • lært å anvende teorien i analysen av verk.
  • oppøvd evnen til å resonnere muntlig om teoretiske problemstillinger
  • gjennom valget av oppgaveformulering, utforskning av relevant sekundærlitteratur og skriving av oppgaven opparbeidet skrivetrening og selvstendighet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Seminarundervisningen forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk muntlig innlegg forutsetter undervisningsopptak.

Ta kontakt med studiekonsulenten for faget dersom du ikke har adgang til å søke opptak til emnet i studentweb.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves tilsammen 120 avlagte studiepoeng, hvorav minst 50 studiepoeng i et litteraturfag, kunsthistorie eller tverrfaglige kjønnsstudier.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Ta evt. kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Seminarundervisning med to timer uken i i tretten uker. Undervisningene er i ti uker felles for LIT3461, LIT3462, LIT4461 og LIT4462, mens tre av seminarene er viet et teoretisk tilleggspensum som bare gjelder LIT3462 og LIT4462. I tillegg gis det tilbud om skriveseminarer.

Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt. Studentene bør tidlig komme i gang med skriving av semesteroppgaven. Det gis veiledning på semesteroppgaven, både individuelt og på egne veiledningsseminarener.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må holde minst ett forberedt muntlig innlegg i seminaret. Innlegget må godkjennes av faglærer før eksamen. Det er mulig å søke faglærer om å levere innlegget skriftlig i Canvas.

Godkjent aktivitet kun gyldig inneværende semester.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamen består av to deler :

1) En semesteroppgave på 12 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Avvik i omfang på mer enn +/- 10% kan føre til trekk i karakteren. Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Tema for semesteroppgaven bestemmes i samråd med faglærer. Oppgaven skal inneholde estetisk analyse med vekt på kjønnsproblematikk. Du skriver oppgaven innenfor det faget (kunsthistorie, litteraturvitenskap) du har bakgrunn fra. Studenter med bakgrunn i tverrfaglig kjønnsforskning må velge om de vil skrive oppgaven innenfor litteraturvitenskap eller kunsthistorie.

2) En muntlig eksamen på 20-30 min. som særlig dreier seg om det teoretiske kjernestoffet, inklusive tillegget.

Semesteroppgaven teller 2/3 og muntlig eksamen 1/3. Gradert karakterskala benyttes. Dersom karakteren blir F på en av eksamensdelene, blir samlet resultat F.

Tidligere sensorveiledning finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler på muntlig eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk